左右结构的字

   汉字结构: 单一结构 左右结构 上下结构 左中右结构 上中下结构 右上包围结构 左上包围结构 左下包围结构 上三包围结构 下三包围结构 左三包围结构 全包围结构 镶嵌结构 品字结构

   笔画:2画 3画 4画 5画 6画 7画 8画 9画 10画 11画 12画 13画 14画 15画 16画 17画 18画 19画 20画 21画 22画 23画 24画 25画 26画 27画 28画 29画 30画 31画 32画 33画 34画 36画

   左右结构的字 笔画数为2的字 (1字)

   kuài

   左右结构的字 笔画数为3的字 (3字)

   jiǔ亿

   左右结构的字 笔画数为4的字 (41字)

   gàijiǔqiēchuāngdèngduìtíngyǎngquàncónghuàchóudīngjǐnrénréngshízhǎnglíndìngrènshuāngshōuyǐnyǐnhuànkǒng

   左右结构的字 笔画数为5的字 (127字)

   dìngrēngfǎnqiúdiāofànguǐ氿hànhuìbīntīngzhīmiǎnjiūkuàitǐngwàimǎoyuàndāodìngyòuběifénggāngcǔnkānqiànhánkuàngmángqiānqióngshāntuóxìnmǎoyìnqiónggōngjiāmàidàiménqiānrènshìxiānzhàngtuōchàogǎnhóngrènchánghòngjiéràngrènshàntǎoxùnxùntuōduìqiǎohóngguīshuàidīngchìtāodiāodīngjiàokòutànchǐnǎidǐngfànqiúhuìzhájiùqiú

   左右结构的字 笔画数为6的字 (334字)

   dēngxiāoxiāoguānquánxiǔchéngdāoqiújiūrénpìnjiūshōukǎohuāntiāoxiéréngdīnglèiqiúqiétuōxíngzhuàngkánghànkòukuòménqiānsǎotuōyángzhíchātuōdèndiǎorènshēnzàizhàngchàchítàihànjiāngshàntāngwánxùnfànqiúchuànjiǔmángqiānzhuótutuōzhōnghóngkuàngxiānrènwányuēzhòuchángkuàngwéizhèndàngqiānqiānshānxiàzhuóchuǎnchàncǔngānmángfāngǎishìsūnguǐcǎohángfènshǐbīngchōngjuéchuànggānghuálièliúwánwěnxíngyuèdǎnjuézhàoèbǎnbāngbīnfāngfángjiējǐngkēngruǎnxiéxíngyángyīnzhèndǒucūnkànghuǒpéishěnshēngxīnyǔnyángyīnyuánzhǐdòngjìnkēngzhǐyǎngcāngchāngchēchuánfǎng仿huǒjiàjiànkànglúnrènshāngwěiwěixǐnxiūyōuzhòngzhùàichàocuìdǎndiàodùnfǎnfēngyǎojìnqiántǎngpèiqiànwángwěnxìnxùnyúnchǐzhōngxiééfǎng访fěnghuìjiǎngjuélùnōushèsòngxiōngzhuótuǒjiāngǒngchíjiàngfānshīchīxiàyāozhàdòuhōngmiēxuānchítuóxùnfēijiānhǎoshuòzhuāngchàhóngjiǔnuánqiānxiānhānguǎngcháizhuó屿hànèhóngrènshēn

   左右结构的字 笔画数为7的字 (600字)

   luàndòngkuànglěngmǐnpànchūjiépáobiéchǎnjǐngpànshānjiéshānbiédiāolíngmǐnzhōngābēibèibǐngchéndiànèhánlínlǒngqiūshàotáituótuóxíngyóuzōuzuòbǐngchēnglínluǎnquèshàozhùjiéjìnshàomiǎozhǔbànbēngdàndiànqiégōulíngnìngshēntóngtuówèiyōngyòuzhùzuòzuǒzhànbāohānmàizhāoyòuxiánxiānxièyǎng伿zhēngzhòuzhùpíngshíxiòngzhàzhàozhěnzhèngzhōupángwǎngzhōngduìzhāngjuéshěnwéizhàngdànbeichǎochuīdāidūnéèfèihánghǒuhóngǒuqiāngqìnshǔntīngwěnxuèyínyǐnzhījiàochǐchǒudōujièhuōjùnwěnǒushēnghuáxiànhōngfángguījìnmiàoniūrènyányāoyúnzhuāngdānfēngfǒuhàikēngjìngyuèwànwènxīnzhōngzhòngbèihǒukuángniǔyóuyǔnpèihuānkàngkuángyínzhòngqiānxiànbǎnqiánwánchùshídīngjiūdìngtǐngqiújiūjiǎojiānshēngshìcànxièyángzàozhuóhōngzhàsháocáichācūngāngàngmángshānyángzhàngrènfángōngjiǔqiānmiántuōwànxúnmāngrèngǎigōngyōugānzhuànggànkuàngshíyángjiéshèyuè礿xiángchànggānjiǔchuànhóngrènchánggāngāngróngzhǒuchāichǐhuànrèndīngliǎozhāozhēnyǎoyuètóngxíngchìfànrèntúnyǐnzhuàngbānbànbàobiànchāochědèndǒuèjuékàngkōulūnniǔpāopóuqiāngrǎozhēshūtóutuánwánwěnyuèzhǎozhǐzhuāǎodǎnpóujiájiāzhìkuángqiánqìnyǎnyǔnyúnzhěngbiànbiàncāngchéndùnfànfēngfēnggōuhàngjǐnglúnméiwènmiǎnòupèiqiānqìnruìshāshěntàiwāngwéixiōngyuányúnzhǐzhǐchōngjuégànfāngtàihónghuòzhījūnpàiméiniúpànyǎn汿yóuchúnfǎnggānglúnhóngniǔrènshāshūwěiwényúnzhènzhǐzhùzòngbǎnfānghuàijūnkǎnkēngkuàitāntánzhǐméijiárǒngqǐntúnxūnzhǐbiànchàngchénchōngchuànghuái怀kàikuàiniǔòusōngwánxiānxīnyōuzhìkāngcuìtúnhúnjiákuángqiántàimǐnxiōngcáidàirènxuānfēnbènfénfénfénfēnfénfēn

   左右结构的字 笔画数为8的字 (884字)

   ménzhuīdǐngqǐnggifēnfénfénxiāyāo歿zhéhángchǎnqiāngqiāngsuǒchǎochuīdùnquēkàngwěiqiàngwénxìnbiānpàngguāngkàiyánliàoniǔpànzhōngguīshìxiànzhǎnqiāngyínàngbǎnbēichéngniǔchǔcōngdōufāngfēnggòuguìhángjiǎnlínméimiǎoqiāngruìshūshūsōngwǎngzhěnzhīzhùnánshìxiānfèichǒuchūněfánhuàjìnmáozhānshēngxīnxínyǎoyuányùnzhàohuàfāngmáobèigāngyànchuángbǎnbānfàngméiōuxīnqiānzhuàngfǎngmíngwàngxīnyúnbǎnbèimínqǐntūnxuānyánméngbēngzhǐxiānzhǐyāozhòngduìrènxièōuzhuǐōudǎnfǎngbīnhuánjièjuépínqiāngwánwěiyuèjuébàngdǎnhóngjiānmínbiànményǒngāngfángféifèigōngjǐngpéngqiǎnruǎntàixiézhàngzhīzhǒngzhūnpēiyóubānpàngqínránwěngǎnxiāncháchāichuàndiàofánménqiānshānyángyǎnjìnglièxiǎnjiānqiàguàchuàngjiéchàdàoduòguāguìguìkǎikuīshuāzhìèrduògēngluǒqīngāiguīhòuxúnjiájiàngjiāokuàilánglòushǎnqièxiànyùnzhèngzhìzhūguǐchéngduòduòérgāixíngkuāngpíngshīshūyánkǎichǐjiékuāngxiàoyángkǒulángmóubǎichàcháichǐdòngèrgōngguǐhěnhuíjiājiǎojiǎokǎnkuǎkuàilǎomóunóngpèiqiáoquánshēnshǐ使shìtiāotǐngtuōxiáyángyòuzhēnzhízhōuzhūxùnbìngānchìcúndàiérgāigōnghuójǐnmǐngnìngtaxiángxíngxiūxiéchàchéngdàngāigòuguàguǐhuàhuīhùnjiékuānglěiquánshēnshīshìxiángxúnzhèngzhūshūpiějìngwǎngzhēngwǎng彿língbìngchāojìngtāoxiánpèitièzhìzhìāidōngduōxiāguāhāilínglóngḿm̀móunáoníngpáopēiránshēntièwèizhòuèyǒngxiánxiāojuǎnwěnpěnpíngshīshìtuōtuōyǎngzuotáishǐtuó驿zǎngzhùzōubànjiěmèirǎnshānshǐxìngzhóuzhíshānēlíngmánmínshēntǒuxiányāngzhāozhēngzhuófèigǒuníngpáoshēngxiáxiǎnyòudànlíngtuóxuèyǎoqiānjiěgànmángmíngshīgǎndàngfángāngāngkuàngzhéèzhīshěnchàngméngzhènxúnchàchènshāngǎnjiéqiānqiúdīngdiāodīngxièjiāntīngfánshēnjiǔjiūgōnggōng糿zhēngdāogǒujiǎlǐngmíntóngxiùzuòàobiànzhānkuàngpíngtiáotuóxuèyǎngbǎoduòjiànshìǎobànbàochāichēnchìchōudānguǎijiǎnlánlīnlǒngmǐnniānníngpāipànpēngqiǎqiántuòtáituōyōngzhǎzhāozhǔzhuōpāotuōbàibǐngzhùjiākuòmèinányǎoyāngzhāzhǐzhěntuófèigānhóngqiǎnjīngjiǒnglèilínglóngluòmǎomèimǐnnìngpànpàopēngqiúshùtuóxièxièxuànyán沿yāngyǒngyóuzhānzhǎozhìzhùkuàngzhīyōubēnchēngdàntuōhuìjiājuéchùyuèshēngtiánzhōngbànchùdàigànjīngliànshàoshēnxiàn线xièzhīzhōngzhòuzhāoàoàopǎnchèdiàngānkūnpíngtǎntuóqiūgòuguàlínglǒngmínpáotáixuèyǎngzhǐzhìzhùjiōngqíngchāochùguàiliánpēngqiètiēxìngyàngzhēnghuǎngzuòbànbǎobǐngyóukòumínnáopēixuànyōubāotāibàibiǎnfànzhàngzhùgòuèlúnruǎnzhuǎn

   左右结构的字 笔画数为9的字 (1023字)

   tóngjiāojiàozhìxiáxúnyáozhēngānchéngdiéérgāiqiǎhuánluòwéixiébǐngěrjiǎoráoxiǎngànchídǎngdònggǒngguàhuījiǎojiékǎokuàkuònáonuópīnshíshìshuāntiāotǐngzhuāxiánxiézhuàizhāzhèngzhěngzhǐbāibàngcúnzhìdiéduòduǒkuòhénhuījiàojuélièliěnǐnnòngqiānshānxiézhènchǎndòngérěrguāngxúnhónghuánhuíkuàihúnhuójiājiāojiéjīnjìnkuānglièluòmíngnóngpàipíngqiàshītáowéiwěi洿xiánxiáoxúnyángyīnzhēnzhōuzhūzhuóxièxiōngànchéngjiànhòuhuījiàngjìngkǎolěipánquántǐngxíngyín泿yìnzàizhǐzhìdiégěihánghuìjiàngjiǎojiéjuéluòràoróngtǒngxuànǎncháchéngdàngdiédòngduǒgāigòuguǐkǎikuǎnǎoshǎngyányángyínyuánduǒbāngbìngzhēngchǐduīguānghánghóngshǒuxiézhàodònghènhénghuǎnghuīhuíkǎikuāngnǎopēngqiàshìtiántiāotòngxiōngxúnyānyùnzhǐguàihénglìnchìdiéguǐxiàolǎomángmóuqiūquánshàngshìxiéyuèháijiànkuàngtiēlínqiánměisōuchuàngcuòguǎjiànxiāojǐngchàlóuyuānchúdǒugàohǎojùnnièxiǎnyǐngyuànyúnyǔnzhìzhènshǎnxíngshēngjiáchúndǎodòugěngbèijùnlángqiàoxiáxiànxièquèxūnchìjìngàomǐnyǒngbǎobiàn便chóuéhóuhùnjiǎnjùnláiliǎngliángpīngqiàoqīnqiútuóxìnxiūyǎnyǒngchēxiájìngzhènchěngshùguàngjiǒngnánpěiqiànsànshèntuǐxiāozhìzuòēigàohuìjièqiàoshuōsòngyòuzhōupànjiǎjīngdàihěnhuáixùnyánghòuwàngcóngfēngjiāngzhěnzhēnshuàipíngqiàzhàdiéduōduǒèrgénguānghuàihōnghuáhuīyuěkuàikuāngliěmiēmōunóngpàishěntáoxiǎngxiāoxiàoxiūyānyǎozánzhòukuāxiōngèdàndièhuòlǎoniánshùtóngxíngxuǎnyòuhàihuájiāoluòpiánxiāoyīnchàgòuguǐhéngjiāojiāokuāpīnráoshūsōngyáoyīnzhírènchéngdòngègāiguānghónghuáshíjiānjìngjuānjūnmǐngniánpèiquánshēntǐngxiàngyànyányányòuzhěnhěnhuánjiǎokuàiróngshīshòuxiázhēngxùnlǎojiéshāntóngyánzhàodīngxiànghānshùnyángfènfēnfēnqīngyáozhěnzhǐzhóucándàishāngtiǎnyāngshēngshīliúmèipèizhànpáobǐngchìjiǒnglànliànshíshuòtīngxuànzhàzhùxièzhàozhuōhuǎnglìngshǎntáitōngxiáxièyǎngzhēngzhōuzhúchānzhuóbǎipánbāobiāobǐngchēngdòngduògānjiājiùlánlíngliǔlóngníngpíngzhàshìtuótuòxiáxiāoyòuzuòzhànzhèzhīzhǐzhìzhìzhōngzhùnánguǎishānliǔāobēidànguǎijiùliǔméinièqióngsaengsháoshēnshìmàosōngxiānyǎngyǎoyǒngzhāzhùshēngyòupàncháodiānzhèngkòumǐnchāochùdiélóngmèixuànyìngzhāozuóbǐngǎidōngfèikuànglíngzhěnshénshíyòuzhīzhùzuòmèitiáozhìbàiduànzhùlíngdàidiànjiājuélínglóngmínshānshēnzhēnzhēnángǒujiǎliǔpíngrǎnsháoshēngxuánbāodǎndòngfěiguājiǎjìnglóngmàipàngpēishènshèngtāizhēnzhīzuòfèichǐdiéfěiqiàlíngpíngzhītiánxiányāngguǐguīzhǒngmiǎoqiūjīngzhǐqiūhàoyúnzhībǎnbèichāodǒudùnfānggàigānggōuhuǒjūnkàngniǔqiánqīntàixíngyuèzhōngchùháomiàoshēnghóngjīndāndǔnkōumàomiǎnmiǎopànxiāngzhǎfǎngfēngyúnxiánmínmíngpānshìxīnyuǎnbǎocāngōuzhènqíngbiānchēdùnfēngjuékǎnshāyányànzhuānpīndānèjièjīnkāngmínsuìzhézhǐshěnyǐngfànquǎntiántiányúngēngjièmiàoǎohuījīnmèirèndǎnjièjūnzhǐránránzhīzhōngzhòngxiāhóngméngshíshéhánjuézhéérnàigāngxiānshēncùn籿qiānzhàngzhéxúnhóngzhòuwányuērènchàhóngchuánshānfánguǐguānjīnqiúdìngjiàoqiú

   左右结构的字 笔画数为10的字 (1196字)

   diànduójiǎlíngmǎoqiānqiánqiánshìshuòtǎntiěxuànyóuyuèzhēngzuānbàozhànzhùbìnglíngjīnchǎoxuànlóngmèimiánshìshìyǎobǐngdiéhuòkuàngpàngshēnyāngzhěnzhēngzhùchīdōnglíngtuóxiāozhòupàoshēnàichǔkēngpēngpīngshēntóngtuózhǎzhēnzhùtuópàoěkuànglíngyòngsuànpànzhěnnánbèipànpáotǎnxiùzhěnzhìlǐngzhégōuránshàotuótuōxuànxuéyàozuòbàngdǒugōngháojièruìwénxiǎnyǐnzhòngfāngqiānránwángyuèhuíchǐèhángjuéjūnqíntóngyuányuèchǐdāngěngdānhóngqínyúnzhífǒuquēquēxiāochàogēnghàoyúnkāngbǎnshācuìróuyǐnzhéyànshìdǎnjīnyúnchúnhóngshārènzhǐwénfǎngniǔzhèncuìfóujiǔqiúshūtǒuchōnghóngchìzhìbānbǎncāngfǎnghángjiànzhōngchuánfántàicáijiǔyuèxuāndàirènfànshānxìnjiāngqiāngōngdànjiéhòngtǎoxùnshàntuōxùnrènchàidiàofànxùngānjiǔpèizhòuzhuóbàocháiànbào趿kuàchènzhāozhēndīngliǎodāoluànnǎiqiúzhíhuòdìngdāonánbiāodòuwánbāndùnhángsòngpēifěnfēnfénzāngfēnpànfénéfēngjùnláiláonáoqiàoxiáxiàngàogěngquèqúnróng峿xiǎnchīdòuè饿jùnněiāicuòdǎohànhuànjiǎnjiùjuānjùnkǔnlāoluōniēruóshāosǔntǒngtuōwǎnzhènzhuōzùnnòngxiésuōbāngchāchénghuòpéngpóugěngjiǎnjiǎojuékēngměishùtuōsōuwánwěizhāibāngcényǒngéhǎihánhàohuànhuànjiànjìnjuānjùnláilànglàoliánliúměiniǎnnièrùnshètāowéixiāoyúnzhuójiājīngyǐngchēngchōngchúnyōudòufāngfénggēnghǎnhànhēnghóngxiànjiǒngkùnlǎnláolèilièshènmángsuīpèi浿pīngqiúshuìshuìtóngtūnwěixiàozhǐgěngjuànsuítāoxiāoxiùāichénggěngguōhànlànglièmáiquèshíxūnyuànběngpóuhuāxiáqínjiōngjuǎnjùnliècénxiànxīngyǒngbèihànhàohuǐyuānkuīkǔnliàngmǐnqiānqiǎoquānsǒngyuèchěnghēngjièlìnmánnǎoqiànqièyǒngyuèsūnmiēgāihuì贿jìnzāngzéidiāoliánglíngsōngzhǔndòngjìnggànqìngchuàngbāocuòduōfèipōuyǎnwānchǎngāngguǎqíngbāojiànyānchēnchuídānguōlíngpéitántáoxiànzōuchényīnzōuyóuxiáozhǔduìfèiláilúnqīngruòshēngxiǎnzhōuměngqíngchìjuàngànǎnbèibènbiàochàngtǎngchùcuìdǎofèngguānhòujiànjiéjièliàngjuànjuékōngluǒnǎipáiqiànqīngruòshūxìngzhàizhízhuōchāng倀liǎngláixīnlúncǎibèixiàofǎngménbìngchě俿chuítándōngfèihùnhuòjiànjiǎnjiùlèngpéngnìngshàshūsōngsuītiǎnwǎnyáoyīngzhīzhízǒngzōngchǎntiáofěiliàngnuòqǐngshuíshěnshěnsuìwěi诿zhūzhūnzhuózōutánwèilàijìngchěngcóngzhìshèruòjìngshāoxuānyichóuqiāoshuìshīguīzhēnāichēchīdōuógěnggònghánhēnghuànlàolilòngmàishāshàosuōsuǒxiànxiàoyànzàozhāmiēliǎngbeizuòzàoqìnpǒuhānhàojiáliàngléngláolièmángqiàngqiúchuòsuīdóuwǎnyòuchěngjùnqīnxīngyànchuòéjuānmiǎnniángpīngshēnwěixiánpōuchuòxiànhánhuāmángnánněipínshàotuìmǎnxíngyánzhìjuànlángsuānxiǎnyínzhìxiábèihànmángqiāngshājiào轿jiàoquánshìzhìzhōuhúnshūxùnliàomáopèizhānfǎngdòngfánhōnghuìjìnkǎolàoshāoxuǎnyānyángzhútónghuíchèhénghuījiǎokàiquǎnyànshìtǐngwēixiáxiǎnxiūyáozhōuzhuóěrānbāngbēndàngérgēngǒngguāguāngguìguìhénghuàhuánxiàojiéjiùkǎokuànglǎoqiáoráoshuāntáotǐngtóngwéixúnyàngzhēnzhìzhūzhuāngtiáobǎibìngchānchēngchóuchuíduòěrjiànjiéliènuórěnshìkaseixiángxuèxúnzhīyīnyīngyǒngyǒuzhānzhànchénzhènzuìquánzāngchùáoxiàokàijuélánghuīshàishǎngxiǎoxuānshígāihǒnghuǎngjiǎokuíshèngtiǎotóngzhìtiāoxiáxiángzhēngàoguǐzhīzhùyīnshāpíngchēngdāngěrgǒnghéngluòtǐngxúnyáozhūguīpèibǎochéngchōngguāngjiànjiàojīnyínlǎoxiáxiānxiàngxiùyānyángyīngzhōuchǐànchīcuìdòngérguānghǎihéngjiāokuàkuàilǎngnǎonéngnóngpiánshuòtiǎotǐngxiōngxiūyānzàngzhènzhīxiémàicuìshānguīméinínpāngtiǎozhìlíngdiéchēngchèngshúyāngzhìbànhuólíngniányóuzuó

   左右结构的字 笔画数为11的字 (1327字)

   liàngliànpiǎoqíngyǔnjǐngqiàqiúxiéjīngxuánjīngliúzéifēnghánhànhuànlǎngmènwántīngjiǒnghǎijuānróngruòxiāoyànxiànduànzhǎndòubēichéngěngjiǎnjuékǔnláilángliánlíngméiqǐnruíshāoshūsuōsuōchóutīngtǒngxièzhìzhuōliǔjiǎngǎnzhīāobèibènbīnchéndòufēnghánhuāhuànkuǎnjiājìngxuānjūnguālòngpēngqiúrènwǎnwěiyǐngyǒuzàozhuāngzhuōkēngmángchìduógǎnjiàojiùliǎnmǐnbàichénduójiàoshēnèikuǎnkuàishuòhánhàohuìwǎnxiànzhéhànwǎnjùndǎohuòjìngāigàokǔnshuìshènqìngchīchángjuànhánjīnjùnlángliǎnliúqiúsuǒxiùbèichéngchùéfēnglíngméiquèxuánsuǒwánwénxuànyánlángchéngcuǒdòuhēngjuānliǎnluóméiniàopāoshèntuōwǎnjuānjìngwěnmíngxìnjiálǎngnǎoněituōwànxiūróuáijiǎopěngtiántiánhuìjiēnónghuōhuórěnshìtóngyīnzhìzhūguōjuékōnglíngxiáoyānláikūnyínlúndōngduǒhánjiélínmínzhēngzhēngcǎidiāoguǎnguǒhúnxiànbǎichānchuícuòdǎndáodiāndiàoduōgāngguànguójiējiéjuékènkònglièlüèmiáoniǎnnuòpáipěngpǒuqiāqiánshànshòutàntāotiàntuīyǎnzǒngzuóguàáichēncǎishělūnjuǎnpèngménsǎobènbīngchéngzōuzhěngjiéhùnhuòqiánjiēliǎnglíngmēngmínmìngqínqìngruósāoshūwànyuèzhēngbànchúncóngcuìdàndiànféigànguānhánhàohuáihùnlíngmiǎnnàoqīngshēnshèntǎngtáotiāntiǎnwǎnxiáoyānyínyuānzhǔzhuō涿lèiláiqiǎnlúnzhèyānliángbènbiāo淿chāngjìngzhíchuòzhōushèdōngfēiguǒhūnqièjiǎnjuànkōngmáowènniǎnpěngpíngpàiqīngruòshèshěnshòutuōxìngyīngyuānyuānzhàngbēngchuòchóufēigǔnlíngliǔ绿miánquǎnshàngshéngshòuwǎnwéizōngzhànzhuìtáoduǒyīngǎndàiduīduǒlènglǔnniànpéipéngsàozhízhǔnguōcǎixiànzhíànběngchǒngchùdōnggāngquánkōngkūnqīngshēnsuìtánwǎngòugòucǎnchǎngchóuchuòcóngcuìdàndàodiàndūnfěiguànhūnjīngkōngqièqíngjuànwǎnwǎngwéixìngchànglántánguàngǔnguǒjiānjīnkǎnlǔnniànqióngtiǎnxīnyīngshúcóngqiúshēzhènǎnchǎndāngchéngchòngdiàodiàotǐngdiūěrhuájiájiǎokǎikàolǎomángmíngnáoquánshātàngtóngxiǎnxiānxíngyīnyínyǒuzházhēngzhìzhūbǎijìngchīkuàngmóuguìtiàoyǎnzhēngdiémíngxuàntóngyángzhènérguāhéngxiūzhōujūndòngluòguīhóngmángnáoqiāoqiáoshuòxiázhūyánàiceokchànchēngèkuāngwěikènlǎopēngqiàqíngquánwéijiǎozhōulüèzhìgāidāngguījiékènkūnjiáyīnzhūrènchǐérjiànpénghángchēnghānlíngpíngqiūránshéyóuyòuzhàzhùbàodàibīngdiāoxiánchíbiégǒutúntiězhāndānliáolíngníngzhíchèyǒuzhěnzhēngjiāniánchīgānzhòutānchōujiōngshīzhìgànxièshēnzhěnzhōngzhùxiánbàndài紿chùshàohóngjīngkuànglíngshùtuóyǎngzhùzuìlíngxiáběnzhìchuánduòlíngxiánzhúxiábiǎnfànhángwánshìǎoèruǎnchéndàikuángkuángmáoqiánshūtúnzhuànnǎnshèchǐhóngxiāguīshìmàopiǎnjuéchàozhìdānfēnjiāntúntúnxīnsòngxiōngéshèfǎngjuéchāochényínxiáoshěnxìnyányāoyóuzhǐzhùnbāngdāndòumáotàiyùnyuánzhēnzuìchěnjiǎnqiāngyuèzhǐyuèfāngjuégānghuáhànkòuqiānchuànshāndiàofánchāihuáqiǎomángqiúshīzhāntuōcāndīngwěidǐngqǐngqiúqiǎnglǐngjǐngxìnlíngfènfēnshāyānzhùfēnfēnqiánzhì乿páonǎocòujiǎnyīnjiànchuánduózhìhuòshèngèhuángjuànwěilóngméishūsōusuísuíwēiyǎnyǐnyīnxiáyīnyángduìjiēyùnxiāngànbèichóngrénghóukuínièqiāowēixiāngyànèkānmiǎndòngkàibèicāichángchēngchǒuhuángkuǐmiǎnǒupiāntíngtōuwēixiéyǎnzhìzǒngxièbèizhēnkǎnzánwěiwěibǐngchāzhòngchǔntǎngduānèfēngqiánjiérǒngruǎnshěngsǒusuōtōuxièxúnyànānyǎoyóuzhāzhànānchánchéndiéèhuǎngjiànmóupiǎnwèixiéxuānxuèyànpíngchángpáiláicóngcóngjiànjièxièzhìzhōuwèijiāngdànjiàngpéngzhāngdiāoqiángguópíngwéizhàngwānzhǔjiǎnshàǎnbochàngchuòcuìdàndìngfēifěngguōhèngjièjìnkěnlàilánluōmiāoniènuòsháshàshàshuātāntáotuòyuēwāiwéixiàozhōuzhuóliǎngniàndànáipèncǎicuìérguàquányángòuqiāngqíngtiǎnzhūnhuòzhězhuócānzhuīzōngbiǎochánchāngruòhuàhūnjiéjìngshěnwānwǎnxiāoxìngyínyīngchuòǎinüèpǒucǎizhōucóngdiàndiǎndōngfēihuīhùnjiějīngláilínglúnmiánmiáoquánshūzhuìtántiānxiánzhuócāichāngjīnglièluómāoměngpáishēxiāozhìzhūbàiceonguōjiānkūnláilièzhēngzòng

   左右结构的字 笔画数为12的字 (1362字)

   cāngáimǐngshèngkǎichuàngàiáohàomàotánghuīyǔnyúnzōuchùmíngyǎnxūnshèngwěngbàngbīndǎidiānjiāquènuótǎngbèicāngjiéyáoshānbèibìngchùjiǎnghàoqiànliànróngzhìtángxiāxiàoyǎngyuànyùnzàiqiánbàngdǎngqiānshìyáohuángxúnbiànjiǎshìwěishùqiúqiángdànshèkǎimàopíngwéidiéhóu帿zhèngzhēnānchāzhāchuǎndiéhǎnhóuhuánghuìjiējiējiūkuíkuìliànglóunánpēnsōuwèiōxuānyànyāoyīnyóngzhéchīxiánzáncānshàzhǒngdànduókǎijiēhuànhuànmiǎnqiāngtángwéiwēiyǔnkuípiànsāoānǎotuókuì媿màoméimèisǎotíngwèi婿yuànxiètōuyīnguībǎochūndāndàngduānhuánghuījiǎjiējiéjiēliànměimiánnànruǎnpiānqiánqīnrǎnróngróutōuwéiwēixuānyǎozhēngzhòngcháxiēhóuhuáméináowěiwèixīngyuányóubiānchuànfēngguìjiāqiāngsōutuānzōngchúcuòéfēnggàoguōjiǎnkāikēngláilángláoliànliǔlüèqǐnruìsuǒxiāoxīnxiùzhùzèngjùnsǒnghóngjìngshuòéhànhuǎnjiǎnjuànlàiqiáosuōxiànkùnchěngcuómiǎncuóéjuānxiáncūnqiúshēnglángliúquèxiāoyìngchēyànxiákēngchěnmǎngceokhōnghuājiǎnquèkǔnluòyǒngxiāocuóduǎnchóujùnshēshūshūchéngjiǎnliánliǎnqúnshùjiájuānkǔnliúshēnshuìzhěnhuíjiájiāokuòmóunáotíngwǎngyányángzhìzhūhuílǎoshéguǐjiélièpíngxiánguōliánérpīngtiāotiēxiàng缿píngzhàohuōzhuāngbǎiérhónglāotóngtāopīngshūbēngguàjiéluòyīnzhūbǎngróngdiégēngxiègěijiàngjuérènxuànhángjiǎotǒnggǎibǎichéngchóutiàotōnggāihuánhuìjuékuàngquántīngxiànyánxiángxièshēnhuìxiángxiāoxiéjiànzhīxiūtǐngpángqióngkuātiēkuàngzhùchíshèngshìyòudiézhǐzhóuzhěnyáoāodàièrǒngkuànglíngpáopēngqīngyǎngzhùchānpiēzhěnshāngdànchúèhòuzhǔpíngzhèngxiòngzhěnzhàzhùtuózhàozhānchīdiégàngòujiǎnlíngnáopànshēntāoyàngyàoyǒngzhòuchuògǔnhuīwǎngliángdānzhícánfǒuhūnzhàojiànbèizhuōcuìkūnxìnyànchàngzǒngfènggànggēngguāhōnghùnjuéjìntūnniǎnpíngqióngshāoshēnggàngyīnghuòtiǎnzhuózhuósānduōbàngbàngbēichǔchuízhuīgāngguāngùnguǒhūnjiànjiāoléngliángluómiánpáipèngquānrěnyǎnzhàozhīzhízhuózōngláichéngdòngzhàndìngwǎnbǐngcǎichánchāngchóucōngquèdàodiǎngēngguìjùnguōháojiǎnjiēqiānglúnmēnmyeongpéngqiànquānruòshànsēnzōuwǎngyǎngzhuōjiānchúngāngpǒuquánzhípáijiānduōyànchǎngdūnjìngsànxiàodiǎnduōniètǒukǎn欿kuǎnqīnchǐguāyànyìnànliàngqíngzuìyìngchēngshǔlínshǎntiǎnwǎnwǎnwǎngxiǎozhǒuzhuóchánguàntáochǔdǎohuòlíng祿zhízuìxiáoxùnpíngzhuìbèiběngchēncóngdiāoguǎnkūnqióngwǎnyǎnyīngzhuózhǎnlángběngpínchāngshūcuìdiànláimínmíntiǎnwéizhuójīnhánbīnāzhāodìngféiguójiànjīngqiāngtiǎnwànzōngzhàngdòngluóbiāochuízhuìcuīdànrènguòjiējuànliǎnglúnnáiněipiánshuítūnyīnghàowǎnéhànchéngkǔnlángshāoshuìjīnggǎn秿shuìxùnchácuóè崿kānlǒuméiróngyángshìhuànhuángměiqiútíngyǎnyángyǎozhìzōngpéngchāchánkuìsōuǎnbiǎnbìngchācháchānchuǎicuōshégàihōngjiǎnjiǎojiējiūkāikuílǎnlǒuróusāisāosōuwēiwènxiēxuānyǎnyuányuànzhāzòujiǎnzhènbēiyángchāniēhuīchéngchòngchuíbènggèngènhuànhuángjiūzhēngnǎnróngshìzǒngwēixúnyáozǎnzǒngchúdònggàigǎnghōnghuáhuángjiànjiānqiūjiēkuìlóuméiměimiǎnmiǎomǐnpàipénshī湿shísōutàntiántíngtuānwānwéiwèiwēnxièxuànyānyānyǒngyuánzhāzhàzhànzhìcòujiǎnzhēntāngfēngcānyuānchúnwéihúnāichánchìxiánèfèngfénghóngguǐnièhuànhuìzhuānghuòliànliànglóngmǎnméinài渿nǎnnuǎntuànqiāngqiúqiúquánróusāoshěngshēngshīwěiyǎnyìnyíngyíngyǒuzāibiānbiànduàngōuhuǎnhuìjiānlǎnmiǎnmiǎomínxiànxiāngyuányùnzhuìchuǎndiéduàngènghòuhuāngkānléngruántuówānyànyīnjiēchángchéngkuàibàonǎoèbǎoduīèfénghuánhuángjiǎnjiǎngjièliànméipíngyìnwēnxuānzhòngzhuànzōngbiǎndiéduòèhuānghuángkuìkuìlèngqiǎocǎoxīngyīnyùnzhuìzōngmiǎnqièyùnmǐnnǎocǎochéndànghuànnuòsāiwēiwěixuānxuānyǎnyǒngcòngshìjiùpéishúzhōudǎnzuòhāntuóqiǎtiāndiāogǒu豿yòudiēdiǎnjiājiànpǎoshāntuótuòzhípánjiànlíngmèiqiǎtáizhùyínhóngqiānxínggàitàidùnchāoqiánjūngōubǎndǒufāngkànghuǒniǔchéndiàoyǔnduóéguōjīnjuéèxīnqínrènqínyǐnyínyuányuèzhōngjìngtiānsūnxiǎngtúnrènchìfànyǐnsūnfànfángtúnyóu鱿xióngjiānqínjiānrènrènchágànwěiwěirènxiànghānshùnféngjiájiéjiǒngyǐngtǐngróngdǎodōngfènmàiěrfēn

   左右结构的字 笔画数为13的字 (1269字)

   guīlángchóulàomǐngtóngxiānzhǐchóuchuòyòuhuánkěnduògēnguìjiéjiāokuàkuǐqiāotiàoxiānxiǎnzhuǎicǎiduòpiándàidiézhūquánxiángzhēngzhìbāolíngtiáoshénshùzhēngqiányuèchútǎndiànjiǎyóuyānglínggōuqiānbàomǎoshìxuànbànběibǐngzuānchìjiājiékuàngmínshànshēngshǐshìshīshítiětóngzhǎizhāozhēnzhùzuójìngzhèngshìbǎoduòbǎohàijiětièzhùyǐnzuòbàoniánpíngtáiyóuzhǎchúgòuzhìjìnxuēyǐnniǔqínjiètóuānghúnwándùnbānsònghángěkuǐyùntuóxùnchíhàntuōjiūdiāodāoréngàntuíyǐnghànpínhuìqúnyǐngsuōǹgńgňgnüèqiǎnghuányōufiàoāifēncòushūwēnhúnwēndiézhēnliúshāosōuděnggàikānkuízhànbiānduànhuángméiróutuìwēinuǎnxuānyūnwěiliànyānfánnuǎnyánghuīchánchénfènghuànjiǎojiēkuǐhuǒmèinǎnshǎnqióngqiúzàoshìsuìtuānwèixiāxīngzhǒngxīnmàoshūtuòzhācháchènchuánchuíchūn椿sǒngduànshǔngàihuáikǎijiēlǎnléngliànlóuméinánpiānpǐnzhēnwēixiēxuànyíngyóuméiyángxuànpiánzōngfēngchūchūncòudiéduǒjiānhuángwěihuījiǎjiānjièkuíkuíquánróngróushénshǐtíngtíngtuǒwēiwēnxiāng楿yànyǎnyányāoyuānzhēnpiānjiādiédiézháchuāngbiānmǐnxiájiǎoshùyángshàxiēxīnchuǎnkǎnkuǎnyānxiànyóuànkuínuǎnwěixiáxuānhuīyángchūnjiǎnnánqíngsuǒméiyīnzhēnbèihuīshāngxiǎnyǒuyuàndiàn殿huǐhuǐzhēnbiāncuōguījiānmàonǎoruìxiáxuānchàngyuànzhuàndàichuānchūnduànhuànhuángjiǎnjièliànméimínquánróuruǎnwěiwēnxiéxīngzhǎoyùnbānāncòuèmiǎnnǎnsāishùténgtuǐxiànxīngyāozhuìjiǎochángzhǒngnǎochìduànzhuànjiāméiruǎnǒuróushòushuànwěiyùnzōngzhǒngchóuqiànzhíbàibàngchóurěnzhīzhìléngkǔnlüèlǔnpéngzuìzhùnzuóluànlǐncuījiǎopiāochǎnkōupēngshāntuányānyínyōngzhāngzhàngyǐncháodǎoliǎomànqiāoqiāotángzhuānqínjiǎopiāoquànxiàngchìcuīlěipiàoshǎxiàngzhàijǐnqīngchuánshāngzǒngyōngpéngcānzāochuǎngdòngguānghànjìngtǎnmànsǒngxièyānyíngzhāngjiǎnjǐnmánmiùzhékuǎiyáopángzhēnggòuhuǎnggōngjiàtāoténgshàǎiáochēnchīdiǎhāihàiháonièbēngxiánqínsǎngshìsuōwēngxiùyōnghuágòngsuǒqiāngcháilàoliánsǎitōngxiéyáoliúshànàichīgòujiàpínxiányìngyuánniǎoǎopángchúhuàliúměimíngqínróngtāoyáoyuánzhēnyáoyuánzhēnshīsūnáocāngháomínghuánbēnchuícuòdìnghuòjiànjǐnjuǎnkūnluómáoměngnuòpéiqiāngtánxiānyīngzhězhìzhuīchāngdiàocǎihuījiéjīnglèngmiáoshǎnshuìsuìlàijuàngùnhūnjiānshìtiǎnwānzhēngzhǒuānbēichúngēngmiáoqiānquèyuānkūnquèàibēibèichěndiǎndiāodìngduìkōngpèngquèsuìwǎnzòngzhuìnáojiānjūnlénglínlúnmínqìngsōngtuóyānyínyīngzhuóǎiwǎnzhuìbiǎochóuzhǔduōliǎngluǒyuānyǎnkènfēitáochānchāngchǐkūnlíngguàngchúéfēngjiéxiāotuìyǒnghuíbèichēdiànhàntuìyǒuqiāngyuānxiǎnjiálángmángjièyǎngqiúruìshènxíngxuánpìnhàolièhàolàochújīngliángxiànhuāchīmiǎnjiǒnggěngshūjīngxiāojiǎnjuànkǔnsuíxiùduìfénghónghuánqīnqiú絿rěntǒngxiézhènzhīhóngshāowěifénglángzàozéihuìgāijiànjiǎopiánzāngérpíng軿jiàoshìzhìquánzhōugǒngguāngkǎikuāngliàngchēngtónghóngtiàochùgōngjiějiěguǐhuàduǒgōngduǒgāijiānkěnlěikuāngshìguà詿shījiékuāhuīchéngquánzhūshēnhuàdàngòuguǐxúnxiōngzhèngchóuchàgāixiángbìngèrtiǎotóngluòhěnhuǎnghuìmíngtǐngwēixiàoyán訿nièshèngkǎibēngcāngdàngdiānjiékāoliúqīnruòyǒngyǒngliùxiūmǎngbǎibàngbìnchīchōuchùchuāièngǎohuájiānjìnquèsǎngshèshūshuòtángxiéyáozhǎnzhīsǔnqiāngqìndǎoèshānzhàguóèfénggòuhuájiégāngliǎnmièzhìshèqiǔquánróngsōutiánsūntāowènxiǎnyáozhēnbīnchùdiāngǔnhàohuànghùnhuǒjiàolànliūluánmǎnmǎngmíngpāngzhēnróngshètángtāowěngxiùyànyīnyíngyuánzhìgōuliánhuìmièshīyúnyíncāngáiáoféngchéngchúnyànjiéjìnliánlónglùnméngpàn溿suòshíshīsuīsuǒtàiwēnyáoyǎoyuánzāibīncháncuīfénggǎojìnzhěnjiānbàngchénggānggōngtángtiánwěngxièyuánxūnkǎiquèzhǒngàitiánchéngguōxiànliùpéngpéngshíyányǒngxiǎnqiànshèshèntāozàokǎichuàngkàiàogōnghuàngliánmǐngshènsǒngyùnxiéyǎngyáoyǒngyúnshìfènglài

   左右结构的字 笔画数为14的字 (1133字)

   zhàngdiézhǎnlǒucáochǎndǎoliáokāngsǒngxiàngzhāngpiāojǐnmánbiàochūchuāngcuīhànliàoluòshuāiyīngzhāizhítuánkōuchězhālǒuzǒngzhéchānguànyǐngchànchǎnjiǎochēngqiāngchōnghéngguīhuàjiāngjiūkēngmánqiānsōusuōtàngwěizhuāyáozhuózhuóbiāocáochúncóngcuǐgāngǎnguóhuànhuángjiàolǎnluòliànlòumànbēnpiāotuánwéixiāoyǎnyàngyíngzhāngzhūcóngjiànòuhànmǎn滿lóuguōgǔnchǎnshènzhǎngàocháozhìchóngshuǎngcóngcōngdàngfàngàiguànhóngjiàngjǐnkāngkòukūnliáolóngshāngshāngshùtángténgyānyōngyōuzhìléimànmóupiǎosāosuōyīngchěnjìnjìngkànliángmànqiánqiángshāngshuǎngyànyōnghuángzhuānchángbèngbiāocuīzhìlǒuōushèngwèizēngzhàngzhǐzhùhuǒhùnchìkāngliáomànpiāoyōngòuqiāncánduòtòngshècǎnguàncáochēngcòngcuīguóqínjuànlóumánshāngshuǎngtuánzhāngzhuànjuéguājuéqiāozhāhuájīngshànsuìtuíàosuíxúndānzhènglíndèngdènglínmàorǎowéizēngmàitóngfānqiāojuānzhànchuǎnchēngjiànjiāojǐngjiùliáosēngtóngzǔnxiānjiǎohuìqiáojùndànchǎngwěiètiějiǒngláolǐnshàntuǐxiànxiānxiànzhuànàijuélánqiáotánzènpiàobiéduìqiúkōuguōjiǎnbiāomànzhàngguóshānzhōngbēngcáohuìpiāotāngxiānxiāoyīngzhētànǒulóuguōdànáishānxiàochōngjiàoháosāizuītǎnxiàopiàocōngluóchánglàoléimànpiáoqiángyānzhāngnèntuǒhānjǐnkāngmiáozhuānxuányōngzhēsuǒhuángjìngzhāngchánháomànshuòchéngjiàolèiméiniàngshīsuānyànzuìhǎiyìnmàoànchóucūnliángyǒngjìngchuò跿jiǎomóunièxiāoqiāoshūyínchánhóngxíngxínglǎokàozhìmángěryǒuchéngtiětóngdiàoyīnquándiàozhūxiǎndiūxiāntǐngmíngzhēngǎnjiǎochòngyínqiánbǐngchāchǐguānghóuxiǎngjūnkuǎlèimáorénshìtóngxiūzhōuzùnjìngchēngqìngtiǎněrrènxiǎngjiǎobǐngtāotóngyáoérguīhòujiāojiékuàitóngwěixiānxúnzéikàoluòyāngyàobànbèibǐnghóngjiēpáotáoxièbèibàopàomèilǐngpànchèdānjǐngsháoqiàojuétuóbǎodǎnxìn馿pèiwénzhīwényóuyǔnmíngshībǎogānhóngdiàotuōfènqiāngdìngfénzhǎnxiáyuánbìnchòuyǔnzhēnjiàoyáojiǎnjiǎnqiāngliūróngshāntēngqiàngpéngchǎoēngònggòuhuǎngliánshǎntángxiéyànyàoyūnyúngòuzhuóbǎngbīncuīfěigāogǎohuàngjiǎjiànjiéliúmíngquèróngsǔntāotōngwēnxièzhàzhēnzhīzhūgànméidiāngòujiǎliángànghuà榿qiāngguǒzhǎnchéndǎodiānjiàjiànlángqiǎnlóngnòunuòpèngpéngqiánqiáosāngshāshèngshísūntángtiáoxiūyàngyǎoyáoyuányuánzhāizuìzhuōkàobèichújièqiāngbǎngqiāoáiáichénqiànxiāodāiàimíngchànghàojiǎokǎiwěngyànyáozhuózhēngàotángqiāoxiánàiáojìnróngtángtiànyáoliǎnsuǒqiāngliúbīnshītāoxiùyáozhēntāoqièyǐnbǎngbìnqiǎnpāngtángxiébiǎnwěnnuòjiēchēngzhǒngdàoróngzōngāichāduànèfèihuánhuángkǎilòuméiměiqiāngqièsōuzhōngduānjiépíngchǒuguìkuísǒuchǔnhùnhóuhuīmèixiàxǐngxuānzāièméijūnjūnzhābiǎnchácuōdiéduànjiǎnjiékuǐtànwěixuànzhóufēngzhēnshuòdàngdìngduīdùnéhuánǎoruǎntiánxiáchàngchéngtuǎnbèibiǎndāntuìyùnhuīkūnsuǒchóngdiéduāntuànxièyǎnyuànyuànchánguōguǒliǎngměngqīngquántiáowānyíngbàngwǎngjùnkūnsuòbǎndōngshídiédūnhánhànlúnzhōngtáowèiwēiyīngzhūguócōngdìngjīnggāngjiāotǎnglúncuìjīnglínsǎnzòngbàiguǒ粿zhāngfántiǎnshìtàncǎilíncuìguāliǎngqiànruítáozōulíngxiànfēishàngchuòwǎnggānggǔnshòulúnbēngliǔchóuwéimián綿zōngzhànwǎnquǎnzhuìmíntiánzǒngduǒguǒjīngmiáowǎnxìngyīngzhǔnzōngchìdàojiāngměngniànzhènqiúshēchuànshējùnyīngzāngzhéqīngwǎnwànyǐnshāoyóuhānjūnliányàozhìhùnqiúxīnglángrěnbīnbiànjièzhìbèiqiàogàoyòuhuìkuángshuōsòngrènānchánéhuājìngkēnglǎngqīnshuàshuōēixiànxiàozhèn

   左右结构的字 笔画数为15的字 (1129字)

   juānbànggǎojiāliúnièniètǎngzhènbīnróngchēnmánmíngxiāchīdàngkòuwěngjiānliúwēngyàozhòubànggǔnliánniǎnsǎngzhéquèquèáiáogōngliúzhuānxiátángtiányáoyīnyǔnchǐjièlánnàiliángōuróngsǎngyuánbiānchūndiéhuángkuílóunǎnqiúróngsōuxiēyóuyíngyǎnwèiyuánxiāyūntuìchóngdàiguìhuájiēmàomèimiánróutāngtíngwēixiéxuānyuānyuánzōngcōngkuìtíngcōngkuīkuìliánliánguólóuǒuhóuróuzānshēnzòngbiānjiànmiàntángxiǔmiángēngjiānruǎnyùntōuxiāngliànmiǎnmiǎohuǎnduànbiànxiànbǎozhuìgōuzǒngbiāngēngyuánwěichánchēngchóngzǒngdài緿gǔnmínqiūróngseonshéngwèiwēixiéxièyīnyuánzōngpiānzōngwánhóuxuānbiànchādiéhuángshǒusōudàodǎnzhàngjiànzhōupéichēncóngsuìtiǎnjiépáipénghànhuīzhéliànggǔnwǎnglúnguǎnchuòguǒkǎnlíngliángpíngzhōuqiànzhěwānhōngtiǎnshǎnwēizhìzhājuétǎngluǒǎikōnglàozhūchùjiànhuàqǐngnuòzhūzōuzhuófěishěnlùnwěishuídiào調chǎnsuìzhūnliàngtánbiǎochàngchēnchīcóngdǒnghuàxiàjiébiànwǎngxiánxiáozhuìzhuóchúnkūnlǎnpēitáozhuìzuìyānzhǎntánwéimāocǎichíchuōdiǎnhuáijiànquánwǎnzhízhìzōngjiànpènglèngwěiguājiélúnnuòniènièqièzhězōngchuòqiúxuānzhuózhìhòngxiāochúzèngbèicuògàolüèxiùéfēngxīnliǔruìlángqǐnābīngchānjuāntōuruìfāngxiānhànhànhánhónghuáhuājiáwànxíngkēngkōngkuànglüèméizhéshènwǎnxiànzhōngzhènzhùjìngdòuněièjùnshìshìgěnggǔnhuànjiānjūnliánshítiáoyǒngānqiáoxiéhénjiéqiǎtáotiáoyīnháihóuqiāokuàpián骿èwěijiéétǐngduǐjiákuòlèilèipīngqiāoshěnkāojiōngzǎngshǐtuózhùtáilíngliúpēngtuóyǎngzhāozhěnzhòuguāngjīnjīnchǎomiànmiànjuéshībǎozhènyāobānzhīfāngfǒujuéhuānjiānōuqínwén鳿bǎnyóutúnfángéhángjièpiànshāshěnyuánwényóngèzhuānjiééyántāngqiánfénfénfènfénfènféncéngdènglínzūnyáojiàoláojiāojuéliáoyānyǐngsǎnzhuàncúnchēngcuāncuōdūnhuījuējuēliāoniǎnniǎnqiàoqínzhuànzhuàngzǔncāoqìnnáochēngdǎnxiéjiǎolāoxiánbènzhěngdǎnguìhòngqiājiàngjiǎojiēqínglǐnzhìzǎnruánxiāoxiànàoàochánchèchéngfénhàohònghuìlánlǎolínpānqiánsànshānxùntántóngwānwànjiéjiāoshānyúnqiánwéi潿kuìchéngcōnglàojiànxúnrùncháncūndǐngdùnwéihánhēijǐnghuàjiàoliūmǐnnìngqiángtānshǔsōngsuìxiánzhízhēnzhǔliáoshànzēngàochízūnfánqiāoshànshànzēngdèngtuǎnjiànkuàiqiáotántánchěnàocǎnchōngdǒnghuìjǐngliǎoqiáozēngkuìdànduìliánmǐnchéngfānjiāoxiāojuéjùnlàopéngsōngtántǎnxiánlǐnduólǐnjìnjiànhuōguìjiànguìliúzhuójiǎoliántāngméngxiǎncàofēngkuàiméngxiédānmǐnàidānjiāngjiǎosàixuānzhòujiànóngshǎjiǎnkuàicànchánchùdāngfēngjìnméngqiànqiàozàidàiqiǎnzhānzhǐzhǒngjiǎodànchuángfānzhìchǎnjǐngzhǎngcēngzuōchuángdēngěhēijiàojuēliáoōpēngqínxùnzhǔzūnpēnxiāotānháolàoxúnfānzǎnchīdànkuìhuītūnliánmǎinièqiáoránxièyínjuéchǎnfànliáoráochánguījiāoxiánxiánhuà嫿dēngdǒngfānqiáokuìliánměisuìzhǎnzhíjuéliáoháodūnlíntóngyàoxiāojìnshāngchīyíntǒupiāoyǎnbiāohànmànōushāngcōngsuīhuángjiānjiǒngjuékūnliǔlóuzhìjìnqínsān毿cáotángchūgǎnhénghuìjiānjǐn槿jiūkāngqiángxiàngyīngzhāngzhuāzhuāngbiāoshūléilóucōngliángyàngtuǒgāoyǒucháocōngcuīgàiguànguìguīhuàhuànmánmànméngniǎoqíngtuánquánsēnshāshǎngxuěyānróngzhāzhèzhùsānyōngyǒuchuāngyǒushùliáotànōuhuānjìnhànchuáncōngdàihàohuànghuìmènxuánzhāngxuānōuténgyǐngzhuānōulǒucōngcōngcuǐjǐnménqiúzǎoyīngzhāngjīnchángjǐngkūnyínzhuānbiāochuáicuìtángzhìzhuānguóchángjiāoōuxiāngxuěyìngzhuājuéhuàngáihàohàodàogǎo稿zhěnzhìxiánròngsuìjià

   左右结构的字 笔画数为16的字 (942字)

   línkuìdāncuànjiùfānzhìbiāozhànfánjiānliáojiāoránshēnsuìxúnyànshāochǎnchìdùnmèndēngzǒngcuàntóngzhǔjùnlàntàilínměitánqiāoxúnzènglínrǒngtóngchéngchúèrjuéqiāoqiáoqínrǎnshētóngyuányuèzuìzūnráoshùqiáoxiànzēngchēngtángchéngchūndàodiàntándōutuífǎngāohénghuìxiànzhǎnjīngguìliáolàolìnliúliǔníngnuóqiánqióngrùnzānshàn樿shèngshùnsōngsuìxúnzhíyúnzhēnzuīdūnqiáotóngjiǎojiǎoshànpēnshànshòutóngtūnfèihàojǐngjìngliáolínshěntǎnxiǎodànshànsuìduànhuǐzènglìnfánjǐnglínxúnliúdēngguīguǎnhuìjǐngqióngliáosuìzhìzēnglánchuàifánjiǎngliáolìnshàntóngtóngcuìkuìjiāojuǎnláosuǐtēngxiāorùnzhíhàocuǐpiáocǎnkāngyǐnghuángqiūwěnxiènáoxiǎnzhānzuìcāohànhuànkuǎiléiqiàoshàndǎngjiǎndānchuòèhuòzhìmēngnǎngyōngmiǎnbīnchándànhuánliánméngshìxièzǎohuànnóngzhuódiànǎicàncāngchǔgǎndānghuòkuàihuìjìnliànliánlǐnlíngmànqín澿shùyōngzhēnzhìhuánjiāngjiǎoqiǎnqiāolǎnqiángdàngtánàiqiāohuàijiāngrǎngshéngcǎochùdànhànlǐnxuānméngnáolǐnàihuáijiǎomèngqíntǎnwèixiānzèngbèngbiāojìngliúmàntāngyōngluóxuànzhuǎnchēngcōnglóupiǎoshùnmánkōudiāoguīwànzhàngliùyīngzhèzhāhuángkànzhuānliùchěnchuǎngchuòcuīlěilúnpēngbiāozōngchāliúbiǎozhěxiàngbiécáo褿mǎnsēnshīchīmǎnmǎngmíngpángqínróngtángyuánliánróngsāodāoténgwēngcānghànxiùzhōngliánwēngbàoyánzhànzhànjiǎngnòupǎngbèicāogāoqiǔtángxièjiānuòzhuāngténgxiànguǎnjiānquántāozhěnzhìjìntāoféngcuīgǎobāngzhòuzònghuǎngliánshuǎngyùnxiáyúnzàizhěnáohànliánzhēncāngbàngnièlàifèngchǔnxiōngyǔnzāichūnróuyóuhōngcòuruǎnwēnchuánshūxiányángchēngxiáqīnècuómiànměiyǎnjiāwēnxuēxiánxiǎoxuānhuǎngchénmóudiéjiànxuèwèièhùnxuānshìfěngānyànpiǎnhuìxiéshìkuìhuángnán諿tíngxīngyángyīnzhòngzhuānyōngquánxiánxǐngyùnchǒuchúncuōsōutǎntuānjiāchǎchěnchuàichuǎncuōdiéduópiánróuzhǒngyǒngdùntángtuǐ踿chǎngchúnlángzhuìzhěcuònuòmáoqīngbēnláigāngguōkūnchuíhuòzhuījǐnxiāntándìngpéijuǎnménjiànměngànpéngbiǎoshǎngchāngdiàodiāolúnxiànguǎnqiánliànwànkěnlèiliànglíngmínnàinèizuìnièshùtáotiǎnyuǎnyāngzhāocóngzuìshādiànjìngdànèzhāngbǐngjiànguǒhúnyáowèixiànguǎnchuòchāngdiāofēijīngkūnlíngqīngshīzōushēnniántúnyīndiāochóumánqiàotīngbiānxuānsuīgěngtuǐmiǎnqiàohānhuìtuílàitóujiájǐngbīnhànyǐngchēngkuíluōtuítuíjūnpéngěrshēnyīnluòhàipiándàndòngjiōngquánróngtáoxúnzhìzhōuzhūtiāntǒulíngpàoxiāolíngchītuóàiyāomièbiǎndàidàndiémíntiánzhèngzhìzhōngtuówèiyìnpíngniányóuzhǎbàogǔntáichoudiāodōnghānlíng魿qiúshíxiáxīngdǎnqiántúnqiúyàochènmānnièdiānsǎngyuánfēnfénfénfènfénpiānfēnfěnjiànjiànzōukuàngdǎoéryǐnzhìxūnníngtáichóucháibīnjǐnánháokuǎnglánqióngduǒruìjiǎohuìqiánghóngxiāochānméngqiāojiéhāohuòjiàojìnjuésāishìzàozhòuzuǐdūnyuědāngnóngǎikuàiyōngxiàozhānxīnxīnyǎnyuànshànqiángàiniǎocānhuìjiàoxiānliǎnniánghuánshìyuèhuòméngxièjuànxiǎnkuàihuìjiào

   左右结构的字 笔画数为17的字 (740字)

   zhìyōuchánliǎnzànlěizǎnyōuchángchǔbàobiāoqìnglièwěizhìguōchóumièháochángníngzhōuduōlànhōngjìnxiùxūnyànyīnzuǐzhòunǎipínchóutiǎojìnmiánníngróngtáixūnxiǎnníngguǎngbiānnòucuāndèngduījuélánliàoxíncéngcūndēngdèngliǎolínqiáoshěnrúnshùntóngzhǔguìxiánjiànxuèjiāoliáodèngdūnjiànjiāolínpánzhǎngqiāoqiáodiàndìngjiànjiéláoshànzēngzhuìzēngjiǎotuǎnlínlánqiǎngsuìǎodānjiǎnjiǎnfáncuìzhuànráoxiānxínlíncáohuángluópiāoshuàitángxiàngxiāozhāngchánmǎngxiāodiéyǐnzhècōngmǎnlóuguōchánliúwànqǐnshāngtīngcōngliánxiàguànjiānkuībīnlóuzhákāngzāojiàngsǎntángyáocàisuìyǎnpiǎomànbēngzǒngzòngqiànsuōmóusāoqiǎngshéngzhuànléishān縿zōngxiānxiùxuànáohóupiāocáodàilóuxuěgòuàizhuàncàngshèngyuánzhǎnxiáfànhūntāowēnzhēntángxiànhuō谿gòumíngpǎngxīnghuánxuēhuòtāojiǎnghuájiāngliàndòupiāohuǐzàocànzhúhuìlánlánliánlíngnóngquèwēixiàoxiézhàochùzhuósàoméngzhānbiāojiěkuíléilǐnméngtányánchēngqiángdàngjiǎnguìzhìpíngchǔgànhuòhuìhuǐjiǎjiāng橿liánlǐnnóngshūshānzháixuánzuìqiángzhuóliǎnxiàochùliǎnméngshǔàijiǎoyànguìnóngdāncànhuánzǎodāngàichǔgàihuìjiǎotǎntiánliánméngsāoshānyōngnóngliǎnkuàidǎnchùjuéhàoxiǎosuìsuìzhìzhuōjiāoqièxiāotóngzuōdǎoróng嶿yǐnxǐngzhuótáidǎoníngbìnkuòjiéyǎngzhìháoyǎngzhuótāolànjùnshīnìngbīnkuòjìnwéibīnjìngcuìduìwěiqìng濿mièsuǐwǎngyǐnyīnyíngyíngyíngháoxūnkuàngdǎojìnxiànruánchóunuònuòàiyāndāikuǎnglánmièxiàyǎngyìnzhìnáishànyáoxièzhōubàngshìqiānténgáochēnchíliánqiāngyuánshànyáoànghǎitángzhàyùndǎodiānliūniǎnnièpánqiāngliántōuyángqièliànzhēnkǎizháèhuánchāqiāoduànsōuhuángāiměiméibiāncuōchěnchíchuíduānjièhōnghóujiéjūnkēngkuíkuímínpàiqiánróushēngshīsòngzōngwéiwěiwēnxiáxiūxuānzhōngcōngàihuángxíngchāyùnwèisōu餿hóukuìhuìjiānnuǎnsòngwēnbiāncháng鲿diéèhuángjiāngquánsāiwēiwēnqiūsāohuòsuībǐngjiànkòngkuòshàngběngwèiguóchànghánkuòānfēijiāncuìchuídìnghànjiǒnglàiqiānqīntányīngmángchěngxīngjùn駿qīněhàihànliángliúsǒngtuìxuānhuàmóujiāoyànxiūhéngérguāzhōuhóngchīduīě鴿luòjiámóuniányángxiāozhīzhūānhuíwéizhàoguījiéérwěitónghòujiāoxiānbìngchéngtiáoluòkàolǎoshānshūxiūzhūchùdiǎnqiánniánwénfèihān鼿língchènlóngfènfén

   左右结构的字 笔画数为18的字 (553字)

   jǐnōumánzhémiùcànbiāocònggùnhànjiǎnjiēlóushāngzhuózhāláochǎnpiǎozāochūbèngchúdàiqiāngtāngzāopánzōngzhíchōngguànkuǐliáosǎngwēnghuázhènsuǒkǎiqiāngliànshājuānnièliúliánxiájiāróngbànggǎosuǒfēngfēnggāngnòuhuàngwànkàisuǒshuòsǔntángtǎngzhènxiàxiūyáoyuántiānliùxiūgāotángtáoguānpángyáojiānyōngchúhànbiānēngjiānqiūqiūróuxièwēnqiàolóuqiàyùnrǒushèyùnàiyūnkǎnsāiyóngèéyánzhuānwènkuīxiǎnyánhuángqiǎofēiguāyànzhuīzhōukūnláipiánqiánsāoshètáoyànzōngxiàntuǒjiānélàihuānjiázānjìngjùnjùnjùnshēnmiǎngěnggǔnhuànyǒngjūntuōkàoméngněiqīnqiúshāshāoshēnsuōzhé鮿zǒuxiáshēngshítuóyòudiāozhōnghàolèifánfénbìnfānsuìchuōxūnyàojìnchóukuànglànróngduànchámiántáichóuguìjiànníngbīnzhàodèngchúchūngǎohuǎngjuémiènòuōuqiāntuányínyǐnzhuóèxūnyàokuàngdǎoxuánqióngbīnjìnlánruǎnshúsuízuǐnàobìnzàngcuìkuānxūnguījiǎoàihuòhuìnóngrángcuóyànchǎnchènshūténgchúmèinièxiéhuìliúyōushěnliǔliènáohuánhuòléiliánzhuówāimēngzhānchǒujiǎnàihuìhuòwéisàohuánméngzhānzhāojiāngléiméngchǔdàngjiǎnyuējiāngchānjīntǎndāngliǎnguìcàoshǔnónghuìpánpéngshànchúguǐjuéqínliáoyínnáochánfèijiǎojiāoláoshèxúnzhízhuānkuìzhítánzūnchēnglàojiàngliángnuòsǎnsǎnchuōchǎndafānqiǎngsuìsuìràoliáozhīshànzēngcōnghuàhuìjiànqiāolínránsǎnxuànwénzūnzuǒfānáolínpěnchōngdēngyàobàichěnliáo賿wànjiāowèizhuǎncháoxuěhǎnliáojìnguānshānggōngkāng躿lóuzōngniǎnxiéshūsòubǎiléizǎnjiànlièrǎotānbiāochánzànzhūjiànluòliúshěnxièyíngchéngwěihuījiānpányōu瀀wéiměngchànhuìliúyōuzhìsuí

   左右结构的字 笔画数为19的字 (513字)

   yíngzǎnhuōhuànjùnqiānqiānxiǎnyíngwěngxièyínglàibīnxiāoyíngyíngduìhuáihuòjiànlàiliánqiánqìnróngshūxiànxuèzuǎntánhuàiruǐyánhuáilǎnchánlínglǒngchánhuānrángquànlǒngrángchánchènhuòxiǎnlánhuòpínyànchèndànlǎnxìngyàn嬿yuānnáozhuàncháo謿tánzènqiáoéshíjuéǎichǎnduìhuìjiǎolánsuìjiànzēngzházhèngzǔnjiàotántáncèngchúcuān蹿dūndēngdūnfánjuéqiāoliāoqiāozhōnglìnniǎntuíxiāncōnghuángzhuōkēngbiāolòutāngmànbèngjìngchǎnyōngxuànqiāngsuǒliúsǎncáoshǎngcuīguànguòjiànkāngōuluómǎnqiānshòushùshuǎngtuánwèixiàxiàngxiùzhāngcōngjǐnmántángbiàománwèixuěyōngnánliùfānkǎiyáobèigōuxuēxiétāokuòkuānbǎngbìnxiāobàiwěigōutāogāoxiānjiǎngdiānyuànlèisǎngxìndiānyùnpéngzōnghuōxiázōngcǎopiànsāokuícōngfēiguīhuángpiànqiánquánróusōutuóyǎojiǎnláijīngkūnpéngláiquèmiáodōngāndiāoqiānbēiyuānchúngēngduòjiānjīngkōngmáoqínshēng鵿shūshùyīngzhuīzhuózūnqīnglíngzōukūnchāngfēiniánjīngshījiùshēnchúndiāodōngzhìjiǎnláilúnměngněiqièruòzhǒuzhūzōngměishítínghōuxièyīnchànliǎoshānliǎnfénfénjiānkuàizhānāobàoshuòjuéliáocuányuánzhūchúfèihuìjiàngqiáoléimiánqiānqìngsǒuyōuzhìbàolièpáipiāochuòshòuléiróuzànzhìbiāoxiànhuàngtuínuòwěnchēngkuàngpīnchǎxuānnǐngkuànglěimiánmiánpínxūnyàoàikuàngèjiānmièpàopīnruǎnyǎngjiāngchóulántaezhǐyíngchánhuòliánměngxièxiāozuīzhúchēngxiēshàndāngxuāndāntīnghuòhuánzòngkuàishǔyàntiànshéngjiānghuánqiǎnqiāohuìjiǎoxiùdànxiènǒngpéngshāxuānhuìméngqiángdānghuòdànzèngbiāowànliǎojiàolínfānlǎozhànzhěnjiàndèngjiànluózhìduǒlàoyànzhí

   左右结构的字 笔画数为20的字 (373字)

   biāojìngkǎnméngmiánléixiánzhìshìxiébǎishǔmièjiépínháoróngzhuóníngqiénuòtuánxiànxūnbīnkuànglán繿yào耀dào翿jiànshànshìhuànkǎnzhìwéichùshéngxuānzàoqiǎnhuǐzhāndǎnghuàzhànnóngràngtánxiǎnnóngyànniàngqiàozàozhújuélínshànláonáoliàoxínjuéjuānzhōngduītàngkāijiǎnjiǎnfèidèngqiǎngzhēngchēngtiědǐngfánnòuhuìjiāoguìliúqiáoquānsǎnsuìzānyǐngzānchēngzūnráokuìshànsǎnzhuànchēngguìlínshànzūndàipiāolóutāngliáolóupiǎomānláowàiānliùhuáliúzōushànténgpéngchéngyànyuánxiáncuómiànchìèkūnméiānpiānchuànchūndōngjiēróuyǎnyuánchūnliànqiūróuxiāzéiwēisāiwēnèqiūhuángquánbiān鯿huànbiāndiéjiānhóuhuànsāoshénshìtuǒwēixīngxuānyǎnyángzōngcǎnqíngyuèyǎnchūbāotiáochīlíngxièyànmiènóufènfénfēnchánlóngquányǐngrǎngyīnglánchānxiānméiqiānlǒngguànjiǎnrángyuèlóngchándàifánjiānzhuólánlánliànlínshuàngyīngyuānrǎnglǒngchánlínxūnhuānchànràngyīngfēnghuìbàolòng徿xiānghuànjiáorǎngduǒlóngyīngchánchuòdiǎnhuòshuāngxiāngshuāngxiānniánghuānjiǎolǎnyīnghuānrángyàncānliáoxūnxiǎnchènèhuáiguīxiāoyányíng櫿xiàoxiàoxiànhuòyànyǎnzànguīhuòyānpiǎobiāo

   左右结构的字 笔画数为21的字 (251字)

   jiānjuéyuèlànguànlóngrǎngjiānlóngyīnglíngquánláncángchánjiùxiāngyòuhuānlóngrángyuèguànlóngxiāngyīnglànlánlóngzàngqiūshèxiéchīcuānqiánfēngshècóngjuélěiyíngyōngshègànhuòpàoquèyīngchènlǎizhūlěiyōulèixièxiānchánjiǎoyàoyōuzuǎngànjìnzāngérjiànduìluójuédàozhōuzhéàiduìháojuànròuxūnchóulìnchóuzhíyuèniǎnàiléitiěhuòdāngduóhuánzhuóliánxiùqiāohuìjiànpéngqiǎnzōngzhānhàiméngwèigǎnzhānbiāobiāoqiáoguìsuǐxiāozānghuìsuìhàoqiáoyáoshāngzhāng騿piàoluócōngcānshuāngjiǎnchikòuyànyàocāngwēngliúchújiāngāohànhuáruòshīsǔntángtiántiánxiáxiāoyuánténgliánshíguānyáotiáopángjiānèhàoliúqiánxiūruòshīwēnyóngzhúàndànyǎnyǎnyānjīngyínyǎojiùxièchuīqiàngfénzuāncuóluónuóyǎnzǎnfānnièzhuànchàixiéshuāng

   左右结构的字 笔画数为22的字 (191字)

   tǎngchǎnluōzèngyǎnxiǎnluónáoxiāngchánjìnglóngguànguànshuāngshuāngguànjiānlóngdàilánxiānshǔxiāotīngtánhuáichánshúshǎngléi覿shěnchèchóngcóngcóngshèshuāngwéidàoqióngjiàorángrángzhuōnáoyáncuánnièchīdiānzǎntānluójùnyànzàntānshànyánshěnjiǎnhuì譿lěizànchánlièxiānzhìchúduànbīnzhùjiànchǎkuàngdiàohéngkuānguìmiènièníngxùnzhuìguǎnchànjiānghuòjiānchànyǎnhuìméngláodūnxiāojiāocéngdiànlínliútuózhànōuzhèliùchénhuánglóushuāngtuányōngkāngxuějiānpiàományōngjiāngshēnhuáng鰿zhuānqiúxiàngxiāngzhāngdàizhěnchīyǎnhúnxièchuòyǔn

   左右结构的字 笔画数为23的字 (143字)

   yǐnyànchǎnèyànzuānlìnbiāozuānbàoshuòzhìchuòléishǎngxiándàixiǎnbìnkuānchǒupīnxiǎnbīnsàoyàntiězhānlínfánliáojiāoxiánxiángāojiāomǎituánxiányínzūnxúnguìshànshànzūnlínxúnfānjiǎoyáoshǔzēngméicǎnměngyǎnxiànzhāèchǔzōulóngquánfènluócuányánshàiluǒyǎnlèizànzànzhúléiduǒjuéyànjiānlánlǎnjuélóngzhějiǎnjuānquánlóngnángyīngguànyīngcáixiānxiāngchányànyǎnjuézuàndǎngjiǎochǎndǎngjiǎolányíngjuétǎng

   左右结构的字 笔画数为24的字 (106字)

   kuílǎnlǎnhàozhúnàngnièzhǔramozhúhuānlánràngchènchányàojiàoniànglínghuānlóngxièlánrángèjiànfèiqiānpīntuózhòujiǎnzhānméngzhǔyìngguìgǎnsāokuàizhānàiguānléishǔzéiwèngxiùèyǎnyǔnlàntǎngdǎnglántǎnghuáncuánkànyánpànzànshīyànzuīshuānggànlòngzānglóngguānyīng

   左右结构的字 笔画数为25的字 (64字)

   juétǎnglántiàozuǎnluòzhì觿nièxiécuānniècángchányuèxiānglánguànjiānjiànlóngxiǎngchánàijiānlǎnníngchángmièxiǎngdǎnzhādiānzōujiǎonángnǎngwānnǎngwānhuònāngzhúlǎnzhúléilǎnzhúkuízhú

   左右结构的字 笔画数为26的字 (36字)

   diénángluánxiǎnyànzhǔshùlànlìnzànzhánshīyànzuānlìnniècuānlěifēngquánténgyànlěilièzhēnxié

   左右结构的字 笔画数为27的字 (27字)

   yàndǎngjuéjuéluózuānpànluózànnièhuānshuāngxiāngènòngzhúléilǎnyàngànyàn

   左右结构的字 笔画数为28的字 (20字)

   yànlínglíngguànkuíjuétǎnglànnièshuāngguànyīngyuèguànléichǔjìnluó

   左右结构的字 笔画数为29的字 (7字)

   liànzhúlánfēng

   左右结构的字 笔画数为30的字 (4字)

   nángyán

   左右结构的字 笔画数为31的字 (1字)

   yàn

   左右结构的字 笔画数为32的字 (1字)

   左右结构的字 笔画数为33的字 (1字)

   左右结构的字 笔画数为34的字 (1字)

   左右结构的字 笔画数为36的字 (1字)

   nàng

    别人正在查