上下结构的字

   汉字结构: 单一结构 左右结构 上下结构 左中右结构 上中下结构 右上包围结构 左上包围结构 左下包围结构 上三包围结构 下三包围结构 左三包围结构 全包围结构 镶嵌结构 品字结构

   笔画:2画 3画 4画 5画 6画 7画 8画 9画 10画 11画 12画 13画 14画 15画 16画 17画 18画 19画 20画 21画 22画 23画 24画 25画 26画 27画 28画 29画 30画 32画 34画 35画

   上下结构的字 笔画数为2的字 (5字)

   kǎohǎnshàngxiàtóu

   上下结构的字 笔画数为3的字 (13字)

   tuōchùfánfánqiān

   上下结构的字 笔画数为4的字 (39字)

   holfēnchǒuxiàgōngliùwēihanrǒngcāngjièjīnlúnbīngbīngjīnróukàngtiānshǎojiéjiànshūwāngyáozhǎozhī

   上下结构的字 笔画数为5的字 (73字)

   qiǎcóngdǒutàizhānchúxiōngsuìlánguǎxiěkǎnlíngtóngcāngchángxiānhuìkeumguáiàijiāojiénǎidǐngqiútiáohāngtāogǎotàibiànshìhàolìngtáizhàozhīdugguǎqiúguǐníngrǒnghuìànxiānsanshèngěrěrdōngyùnmièteuldànzhèngè

   上下结构的字 笔画数为6的字 (135字)

   pāngpīngqiáodiūdiūliǎngqiūchéngmǎijiāmǎoshígòngxīngtiānzhēngguāngxiānduìxiōngguānzàilièjūnhuìsǎnquánhuáshìchōngjiāomángpéngqiānsháowánxiāngxiōngzhīchāigǎnmiánsuīzhìhuāngdǎoxúnduókuākuǎnghuàyǎnbìngniántuídāngdiàomíngmángānshǒuzháiqióngwàngsuìchūrènjìnguīqiàzǒuyáoduōduōchénjiānshújiàngzhēnyuánwēiguāngkǎolǎoduǒshāduǒmóuzǎozhǐjuécuāntǔnměirényǒukěnbǎizhì

   上下结构的字 笔画数为7的字 (208字)

   bèibiànchuòjiànzǒufènfēnyáncalbīngqiāngduìmiǎnguīérláohǎnqiānshéxiànyeǎobiàncāngchángcōngèfāngfèijièhuākōumáoqiànqínqínruìshānwěixiànxīnyuányúnzhǐzhùréngtúnlúnhánggōujuéchánqiānqiērénwěiwényǒushòu寿lüè夿ēnhuànliánjuànyǔnnòngzhǐchéngdāifǒugàowāihánjūnlìntūnyuánqìngàotūnhóngsòngwánjǐngròuyǎozhūntuǒchīyànàocénchàdǎogǎnglánángjiéjièshēngmàibènjiānzhuìzuòjǐngjīngniècōngféngxiàoxìngòngjiǔlíngzāizāichìzhuàntiáoxìngjiémángláohànchǎntáigǒngpìnxuéǎirěntǎnwàngzhìrénhuāngxiāoyuānzàozàomàoxiùrén禿yíngměinántǐngpīngjiūqióngyǒng

   上下结构的字 笔画数为8的字 (285字)

   shìsāngliǎngbìngshāxuéshǔdiǎnquànérxiēpíngmàoshìjuànlièshēnlúnyīnbēidānmàizhuócānsānzhuānxiǎngyǎnbiànshòuzhuóbāoběnfàngāngǒuqiéjīnglínglóngmáomáomàomiáomínniǎozhùpíngqǐngqióngrǎnruòshānxuéyìnyīngyuànzuózhuóchíbèibǐngcōngdiédōnghóngméishēngyuánwèixiānxiúyǎoyòngzhǐbēnfèngnàipàoyǎndiǎnquānxìngliántǎngdàijiùmìngzhòupǒumǐnjiàbǎochǒngdàngdìngguānshěnshíwǎnzhòuzōnghóngshízhǔqièwěiē妿yuànàndàidōngkuī岿mǎotiáoxuéyányuèxiùlǐngzuòlǒngdàitángyáoshàngtiǎnshàngbèimèngxuéyòuguànhuòpíntānxiánhōngjǐnjuànjiānjiǒngyánzhìguāngguāngyínzhěliěgǎojiéxiāoyǎozǎosōngsōngángchānghàohūnkūnmíntánshēngchūnfǎngguìshíjǐngwèngpénniànsǒngtàizhōngcōngmǐnkěnshènyáokěnzhēngniánmángzhíyuānluózāiliúkōngqióngxiàncàoshěshèzhúcǎichǐ齿jīnqīngqīngbiǎofènfèn忿fénwǎng

   上下结构的字 笔画数为9的字 (343字)

   chàisuīxiǎngzǎoduānruǎnshuǎlèizhāiyào羿gān竿chízhúmángpéngwánzhēnyuánjūnshíshǒuxiāngyīnbūnhuāngzhězhùsuǒměiyǒuqiányǎngmàozhòuyǒngguānshìhàonándānliàngqīntíngyǎnsǒusǒucǎochácháchōngchuǎndànggāigènhónghuánhuānghuíhuìhūnjiájiǎnjiànjiāngjiāojìnlǎoluòmǎimángmíngqiánqiànqiáoqiáoquánrěnróngróngsūntíngtóngxíngxìngxúnyàoyīnyīnzhòuzhūzhuāngànchénchéngchíérhòuguāngguīhāojiāojīnjīnglièpíngróngshùyánzhòngzhúzhuānjiǎngkuíshēhuànkāichàjuànwānyǎnjǐnjuàntuànbāngdàijuànāièppunchénggōnghuànshìxiànxuānyòushǐtiǎojiānglóuluán姿lièxiànluánshítóngéěnquánwéiyòuyànyànzhùxiàngphasdiànèhòukěnlěixíngyīnchángbiànzhāiluándàifèiguìmàoshìdiǎnpáotànjuélǎngǒujiāchájiàmǒunàirǎnróuzǎochádàijiànqiānbiànchūnmǎoshìshìxiǎnxīngzǎnzhòubǐnghūnánghàowēnshènyángzòngbèngquánguànhóngdàiduìtānyuànzěnzǒngcōngshùyóubèiwèizhòuyuánchēngwāihuángjiēguǐshènshùpényíngzhōngbēidiàokànshěngxiànjièwèiduōbiǎnchuān穿qièzhūnjǐngláoshēnyàobéngbéng

   上下结构的字 笔画数为10的字 (341字)

   xiūdǎngjiāngòumíngyuānzhǒngzuìkòulíncāngchǎichúncuòéguānhuòjūnkǎnláilàngliánméisuōshēnshìsuīxiānyíngyóuyóuyǒuhuáxìngjiájìngxiànbiéchēchénchéncuòdòupénggěnghànzuójiéméngwènnánneusniǔqínqiúrěnshāosuīsuōtuōwángwěiyínyǔnzhùzhuāngtàozàngběnzàngqúnzhéyuánkeosmasbīnchénjiākuānqúnróngxiāozǎibǎogōnghuāngkòushěnxiāozhàē娿suōxiēzhuāngkànlǎngéfēnghuàshēnyínyōuyìnzhéhánoesgōngcuòxiànāolìnzhìgāolièzhēngxiāodiētànghuànguānglièjiǎnmàodiéàncháijiǎngjiéjuànluánsāngzhuōkānrěnquàncháohuǎngjìnshèngyùnjìnxiǎngluánqièquánzhìgǒngjiāngqiètàiluòqínzhāièēnhuìjiákěnkǒngliànnènshùyànghàohuìqiūshūcáoshēngxiōngxiézhēngxiéàiqiánqínlóngàngjiānyánzhǎnwǎnshěngyuānshènyāngyuānlóngsuìgāngmáomínzhǔběnliúzāijiāngdiàoqiàoyǎoyǎozhǎibáobìngzhújiàodànzhuóchúcánchīwénnièsǒngfǒuyǎojǐnsuǒwěnzhāfěngwēngcuìjiǎosǔnxiàozhàocénhángqǐnzhuìsuànyuánchòuniègòngdàiwèibiànyíndǔnjùnsǔnzhīchànggāoqīnshuāiyuángǔnniǎoměichài

   上下结构的字 笔画数为11的字 (350字)

   dànzhálóngchōngtiàoléizhāliùbènbiānchīgǒujiājiānlíngmǐnqióngshēngtiáozuóbāodōngfánfànmǎomǐnqièqióngshānshǐzhútānpínhuòguànhōngxiàngyǎnxuěquèhēimàimàodàijiāyàngjiǎnguīdōumiǎncāncānbàoběngcàichāngchuízōucuìdàndàngfēiguǒhànhuánjiānjiējīngjūnlǐnlíngluóméngnàishàshūsōngtǎntáotiántiētuòwǎnwǎngwěiwèixiāoyānzhùānchángchūnláitáichóudàodìngdōngfèigǎogēngwǎnhuánjiānjǐnqínjiūjuǎnyǎnkūnlánglúnmǎngménpānnièpāoqiáoqìntiáoshùzhànzhěnzhǒucháocháozhuānshēbēngdiāofěihuǎngxùnhuìchángshāngshòuzhékòu宿yíncǎiyuānqīngzǎnlányīnglóufēiqiānxiánbēngchóngcuīyínzhǎnsōngdōnggǎngkūnlúnchóngjuéwěiduòjīnqiàntángèjiānkūnfāngxièqiānlàidàopēngyānxièxūnjiáxièchìshūzhuànggǒuháofànliángmèngchǔjìngshāsōngwěnxiàqiānchénzhézhòukūnsuōjuéhuànnínquèxuányǒngyōucōngèzhécáolièwànghuānggāogōngkānlóngshèngdàogàikuīpánfànjuànzhuózhòngluánzhìchǎnzhàipiàocháiguàlüèfānshuàitiǎoyáozhìchéngyào

   上下结构的字 笔画数为12的字 (394字)

   xiànzhǔndōuláozáosǎnsāngcānxièbǎobiānchǎndǒngèfēnghóngjiājiǎngkǎikuílóupàiqiāqiūshènróushīsōutíngwēixiāngxuāngàiwànkuìshēnxuānwěihūnhóngwěizhòuānānchúchǔncuóduànpénguānhóuhuángkuòjiānjīngqiánjiāngqíngjùnkuòlánliànmàoméimiǎnnǎnpíngzhēnquánrǎnshāosōutiáowēixiāngxìngyàoyāoyíngyòngyuānyūnzuòzhuànzōngzuòzūnàoàodiànwěngzhìbāngchìshànzhōuqiáodānyánphoszhìhánmèishíbǐnghuánjiànqǐnzhēnqiūqiànqīnwǎiwéisuìláncuófēnghányánwēiyánzhùzōngxùnbǎozàngfēngjīnmáoyáozhènshùnliáobēiqínshǎngjiāoránzhǔchǎobèiniǎnjiájiǒngzhǔxiǒngqióngxiǒngdiéfěiqiàntángzǎochéngqínguīchēnqíngzōufēijǐngshǔzànzhìfēichèzhǎngqiānyǐnqínfěibèichénghuìhuòèyǒngyuānguànzhānzǒngchēngzēngzuìcǎnshènchǐdēnggǎotóngdàoqiúméichèshājuànfānshēshēliúdiéchuāngcuànjiàojiǒngkòuxiāomǎngmánqióngzhéqièqióngdànyuèlínxiézhíjuànlěiluántánhuīdāngděngguìjīnkuāngkuòluò笿quánshāitíngtǒngxiǎnyánzhēngzhùkòusǔnjiǎochéngchíhángláiyàoyīnzhònggāochòushìguìmǎidàimào貿fèibèiliángzhéfēipāngwényúnfǒujùnhuánguājiǔkūndǐnghēiyuánshǔzhǐzhuāngpóulièguǒzhòngfénfénfènhuāfēnkuí

   上下结构的字 笔画数为13的字 (317字)

   shǔzhéshèngjiùcànliángyuèshàoshàjiǎnchóugàngguǎnjiǎnyúnkuàiqiānshāoshìsuànxiǎoyúnzhùzuótǒngjiégāngàohánkuānglángoxiáxiǎo筿zhìjiǎlìngāinóngdēngquánshìhuànzuìténgzhānchájiàngqióngjiànyǎngbáoléilíngdiànánchìdàngyāngyōngkūnzhùcháoshǔshāqiúzhuāngqúnqúnfénxiànsānshìdǎnliándiébàngbèidiàoēnhāohuòjiānlánlàngluǒmēngmíngpéngróngruòshīshīshuòsuànsuōtiáowěngyíngzhēngàiliáncāngqiànshēnsūnchúnyīnáochénchúzhúcuòguìgǔnyuánlǎnglíngliúliúmǎopánpèiquēshāshìtángtōngdànxuānyǎoyīnyuānyūnyúnzhēnzǒngzuòjiǎngàojiǎn弿huìhuìpánáozijiālúnzàoáoqiānqǐnzhìkuānjìnníngníngàobiáopányīngáosōngróngshíwěngzhǔnlǎngyínghǎizhèngmèngjiānshāzhàolièpèieosbāoqióngchǔtángàiběnjiéfēngmǐnyùnmàozhěngyánjiūxiāoqiūzhòuchóugǎnmǐnqiānxiǎngàichǔnbèimàohuìsuìsuìbǐngshùméngzhǎnkēngjīnshǔyǎnzhàozhìzuìguǎishēnzhuóhuàdòukuīdànguānhuòzhuózhuōèshèng

   上下结构的字 笔画数为14的字 (300字)

   dèngpíngjiàngxiěǎicàidōuhànhuìkòuliǎnliǎolìnmànniānqiángtuīwèixiāozhèchúnléilóucōngniǎocōngbolíngjiǎngxiāngānbiāozàngcáozhūcuóqiūgǔnguóhūnjiānjiéjǐnjuànkòumànqiànshēnshāngshèwéixuànyányínzhāngzhōngliánduójiǎngbièbāngzhǒujiājiàocháguǎliáoshíkuānníngqǐnpièguīzǒngzhǎncēnwěidǎodǐng嵿tuòlóngqiāngzuǐshòushúshùqiàndiànzhuìduòqiǎngyínmèngxiòngsàizhuìāoxióngxūnyíngjiǒngxióngpánshuòtuógǎoróngluòxiòngáohàoqiānáopánxíngméngyīnghùnyīnquèyǒngtàigōngxùnzhěngěrgāoliáowànghanjiānjìngāomàoruìhūnqiūshēnyánlǎnǎnyìnzhìfēicánféièqiǎnyīngqìngjǐnchángpéizhìcuìfěishàzhùzhàozhàopáidānguǎnjùnkōngluóqièqìngshàsuàntuòwǎnzhùqiánjiānchíchuízōupóutáiguǎizhàojùnláilínquānzházhēngbīnbīnháoshìxuéshūluánqióngchìjūnyǎngxiǎngzhǎtíngdiàodànmáokūnxiūránfǎngbìnzhíyuānnàidǐng

   上下结构的字 笔画数为15的字 (263字)

   máojiāngshīméngqiūpáojiǎnhuīchìbiānchuánhóuhuángjiànkuìlǒupiānxiāngxīngzhēnzhuànqièfànxiǎnshīchúchūnyuēdǒngfēnghóng箿mèimiǎopíngqiànshuòqiūxīngsǔnxuānxiánmàicóngzànlàizhìniǎnbèinóngshùqiānkàopànyúnshìtiáozàngjuànshāméipèixiāozházhènchénlíngāngǒngquànmáorántiáobàojiàyuānfèngwénchǐgēngfénxūnfánhuìjiāojuékuìruíruǐshūshùnyùnxùnyùnzuìyúnráoruǐèmǎiqiáoyóuchǎndǒngdàngqiánbāodiǎndǐngfěijiānjiānqiángjuélěiméngǒushāoshèngsūnwěixiádǎoyūnchùdàohuījùnliáoshěnxiěhuìwěiàoqīnjuéjiàngjiāoqínliáoyáozhànguīdūnduòcánshúyùnwèizōngfánnièzhūjiǎngguīqiànwèijiǎngbàoxiàngzànpiēxièzhìpiēniègòujiāng漿qǐngzhíhuángbiēchōnghānhuìmínwèiyōuquèsǒngchìjiùpíngtòngyìnzhízhīgǎopánqióngpányíngliǔyáoyáoqióngcháotiántiǎoyíngliú

   上下结构的字 笔画数为16的字 (235字)

   yánàibáohāohònglěiléngsǒuwēiyuǎnwèngxièxièxīnxuēqiángjiāngxiānhuìxuānjiànxiāohuìyàobàicànfánhàohāoliánlíngwànmiènóngshēnshǔsūntāngyùnxūnyuánzhānzhēnhuòhuányíngxīnxuénièwēiyōngkěnxuédiànxuéyūnzànyíngtàngchǎngqíngruǐyǐnjuécóngjiàngzhěngzhàotándūnqíngjiǒngbèngduìyìnxiànyìnbèijǐngjuéláopíngqiónglǎngkweokguànānpiēqìngchánwèicháolóng窿diàokuīchuāngchāokuǎnliàojiǒngáobānwénchénnàiyíngáoyīngpányíngqiānbānyīngchíchōucuànfěigāogōulángōngpéngxiǎozàozhùshāisuōruòqiāngzhúzhuójiǎnlóngnièpéngqiàntángyúnyuèzhēngzhùbǎojìnlǎnqiúzànjiānzhēncānfēihuòlínyīngzhānhónglíngzhōushùxièxiūérèrgōngkuòzhēngténgyuānyāngjiāfènfénjiǎomànqún

   上下结构的字 笔画数为17的字 (193字)

   máoshìzhōngzhéxiǎngbiējiāngwèiwénshēngsǒngqìngjiùfánzhízuǎncūnwèixiāngdiēdōuduànhuángtuán篿zhuāhuìlǒukòupiǎochǎncōngdiāoguózhùniǎnpíngshāisuōxiāoyānzhuìsàiyíngáojiǎnyíngyòngjiàngjiǎnmóujiànqiāoxiǎnfēishuāngxiámàidònghónglínglíngyīnguànzhuāpéngbìnshāoshā髿jiānlièluánrénzhǎxiǎnglièdàiyuán黿fènhuīchèbiǎncángcóngěrjièmiǎopiáoqióngxiǎnxūnlánzǎoníngjìnchénchóudiàoduìxiāohuìjiǎnkuímáipíntuīyíngbāngxiàngyīngqiànyānyuèlǐngjiécēnqiànchánxièjiǒngxuéfēngxīngshēnxuéwèngmàomènqínkěntúnjuézhōudàngjiùzēngchōng罿kuǎnliáochēngcuìdàng

   上下结构的字 笔画数为18的字 (143字)

   liǔcóngbiāofānjiàolěiǒuténgsǒushǔqióngyùnbǎobēizhūgǎohuànliúyàoōuxiántánliáowèixiězhǐguījiélěixièruòdàoxiǎnqǐngzānlǎnfèiyīngduìmènchìguōxīngānzhàoquèjuànqiàocuànqióngguǎngpéngchàichóngjǐngruǐjiǎndēngjiǎnláopáidānkuìdàidàngjiāoliáomǐnpáishāishìsǔnzhìfēngzhànqǐngzhéjiàngbiézànàoliúyíngpántiáotièáoliùmàikuòmèngyǔnshuāngbāngpéngquánzōngsōngguīzèngékuángpànshāxiǎngcháodōngfén

   上下结构的字 笔画数为19的字 (126字)

   xièluǒjiézéiwèngtún簿làizhòuyuèdāngqiānliánxiāogǎngōuzhēnsàishiyányūnzànjǐngjiàngdǔnpiězànlóngsuìbiēmǐnǎiwèiyínbīnlóngpánduǒjiǎnjiūzōngshùnzhìyīngzhūtáogēnghénghuòzǎotuòpínǎixuānruǐlìnpéngjiōngjiōnglàimángqiáoqìnqiūtǒutuíyùnxuānxūnyǐnyánqīndiānyánnáonièxièzhūlěidiéchénpānchéngluózhào

   上下结构的字 笔画数为20的字 (100字)

   fánnièrángyīnglónghuāliǎnxiǎnlándànglánhuīliǎnlìngmànqiángwèiyáoyuèchǒnglíngwēilónglǒngnièyǐnchōuróngfànxuánxìngfánlěidiédòuwènjiǎnyīngxìnnièchóuháokuìlántáizhòuyíngjuéxuéjiàoduīxiǎngdànxiàndàntèngxīnxiǎngyīnbìnliánzhěnpéngqiānàoqiū鶿tuógōngfán

   上下结构的字 笔画数为21的字 (64字)

   chǔnfánmǐnqiūléiléizhuànqiānténgfānsǒuzhòuxiánhōnglǎnjiānyīngbèilòuméngméngpāngwēiyángxùnmánmánsānguīzhìzhìxiānyīngáofǎngáozhīchānggāonièquányǎnpínfēngshuàifēngguīléizhīfēngkuīchǎokuíwéinǎngluǒ

   上下结构的字 笔画数为22的字 (66字)

   wěizhànlěiluóhuáihuàilèiluánwānnángluándiānluányánluán孿lóngdiéqièlǒngnièfēngniènièyíngtuòlàijiǎnqièténgzhuópèiwèiwèijiànqīngyīngtāoyōngmáisēngqiānqiānjīngzhuózhìchìyǎomǐnbiēcàoyuānlóng

   上下结构的字 笔画数为23的字 (46字)

   lónglónglónglányuèqiānliánliánzhōngxuànbiànchóuwèiwèiléizhānhuánkuònóngluójiùyīngáogōngkānjiānquǎnsalténgdiānyǎnlěiluánluánluánxiāoluánliànnǎn

   上下结构的字 笔画数为24的字 (36字)

   léikuíxiāowěimǎnluáncándàobiānduànzhéǎihuòlíngpínníngbìnhóngyánxuéluó鷿yánghòubiētāng

   上下结构的字 笔画数为25的字 (16字)

   mánluánluóshāizuǎnlónglièyuèyīngtuótēngyuāngànggàng

   上下结构的字 笔画数为26的字 (8字)

   biēluánzuòyuèyíngxìnfēng

   上下结构的字 笔画数为27的字 (11字)

   jiézhuóluánbǎoránglóngbiēchōu

   上下结构的字 笔画数为28的字 (4字)

   gàngzáolóng

   上下结构的字 笔画数为29的字 (2字)

   mén

   上下结构的字 笔画数为30的字 (2字)

   zhuóluán

   上下结构的字 笔画数为32的字 (1字)

   上下结构的字 笔画数为34的字 (1字)

   líng

   上下结构的字 笔画数为35的字 (1字)

    别人正在查