难的意思

   难

   繁体字 异体字
   拼音 nán nàn nuó 注音 ㄋㄢˊ ㄋㄢˋ ㄋㄨㄛˊ
   部首 部外笔画 2画总笔画 10画结构 左右结构
   五笔 CWYG仓颉 EOG郑码 XSNI电码 7181
   UNICODE 96BE四角 70415区位码 3649笔顺 フ丶ノ丨丶一一一丨一

   基本字义

   (難)

   nán ㄋㄢˊ

   1、不容易,做起来费事:处。度。点。关。熬。耐。产。堪。题。以。于。困。畏。急人之

   2、不大可能办到,使人感到困免。为。保。怪。倒(dǎo)。道。能可贵。

   3、不好:听。看。

   其他字义

   (難)

   nàn ㄋㄢˋ

   1、灾祸,困苦:民。灾。遇。逃。殉。患。遭。避。排扰解

   2、仇怨:排解纷。

   3、诘责,质问:发。非。责

   (難)

   nuó ㄋㄨㄛˊ

   ◎古同“傩”。

   词性变化

   難 nán〈动〉

   为难,畏难;感到困难 [feel difficult]

   今寇众我寡,难与持久。(难与,“难与之”的省略。之,指代曹军。)——《资治通鉴》

   难测也。——《左传·庄公十年》

   铁衣冷难着。——唐·岑参《白雪歌送武判官归京》

   天下事有难易乎。——清·彭端淑《为学一首示子侄》

   余幼女书,家贫难致。——清·袁枚《黄生借书说》

   使感到困难 [put sb.into a difficult position]

   今不行礼于卫,而藩其君舍以难之。——《左传》

   通“戁”。

   恐惧 [dread;fear]

   故君子恭而不难。——《荀子·君道》。注:“难读为戁,惧也。”

   敬 [respect]

   不戢不难,受福不那。——《诗·小雅·桑扈》

   難 nán〈名〉通“攤”。驱除疫鬼之祭 [sacrificial rites for get rid of bogy]

   命有司大难。——《礼记·月令》

   難 nán〈后缀〉

   现常作后缀加在词或词组后构成新的名词,构成某种存在较大困难的事 [difficult]。如:卖棉难;乘车难;买菜难

   另见 nàn

   详细字义

   難 nán

   〈形〉

   (1)(形声。从隹(zhuī)?声。从隹,与鸟有关。①本义:支翅鸟。②假借为困难)

   (2)困难;艰难;不容易 [difficult;hard;troublesome]

   非为织作迟,君家妇难为。——《玉台新咏·古诗为焦仲卿妻作》

   蜀道之难,难于上青天。—— 李白《蜀道难》

   (3)又如:难句(难得的佳句);难老(难于衰老);难行(难于施行;不容易走);难治(不容易治理);难航(不易舟行);难期(难及,难于企及);难义(不易索解的辞旨);难极(不易穷尽);难疑(相互讨论不易索解,心存迷惑的要义);难乎为继(指前人做得太好,不易照样继续下去)

   (4)不可;不好 [hardly possible;bad]

   桓谭作论,明弱水之难航。—— 汉·王褒《灵坛碑文》

   基本词义

   難 nàn

   〈名〉

   (1)灾难;祸害,人为而产生的祸害 [disaster;calamity;catastrophe]

   三军既惑且疑,则诸侯之难至矣。——《孙子·谋攻》

   非刘豫州莫可以当 曹操者,然 豫州新败之后,安能抗此难乎?——《资治通鉴》

   危难之间。——诸葛亮《出师表》

   以免于难。——《国语·晋语》

   芟夷大难。——《资治通鉴》

   故及于难。——清·梁启超《谭嗣同传》

   (2)又如:排难解纷;苦难(痛苦和灾难);逃难(逃灾);落难(遭遇灾难,陷入困境);蒙难(遭受到人为的灾祸);罹难(遇灾遇险而死);避难(躲避灾难或迫害)

   (3)兵难,指反抗或叛乱 [rerolt]

   一夫作难而七庙隳。——贾谊《过秦论》

   (4)又如:发难(发动反抗或叛乱);首难(首先发难)

   (5)怨仇;仇敌 [enmity;foe]

   将西南以与秦为难。——《战国策》

   英汉互译

   adversitybadblamedifficultdisasterhardhardly possible

   相关词语

   康熙字典

   【戌集中】【隹部】

   〔古文〕《廣韻》《韻會》那干切《集韻》那肝切,。《說文》鳥也。本作

   又《玉篇》不易之稱也。《書·臯陶謨》惟帝其難之。《咸有一德》其難其愼。

   又珠名。《曹植·美人行》珊瑚閒木難。《註》《南越志》曰:木難,金翅鳥沫所成碧色珠也。

   又姓。《正字通》南北朝難從党。見《姓苑》。

   又《集韻》《韻會》囊何切《正韻》奴何切。同儺。《集韻》難,卻除凶惡也。《周禮·春官·占夢》遂令始難歐疫。《夏官·方相氏》率百隸而時難,以索室驅疫。《禮·月令》季春,命國難。《又》季冬命有司大難。

   又《詩·小雅》其葉有難。《傳》難然盛貌。《釋文》乃多反。

   又《集韻》乃可切,音娜。同橠。詳木部橠字註。

   又《廣韻》奴案切《集韻》《韻會》《正韻》乃旦切,。《廣韻》患也。《易·否卦》君子以儉德辟難,不可榮以祿。《禮·曲禮》臨難毋苟免。《周禮·地官·調人》掌司萬民之難,而諧和之。《註》難,相與爲仇讎。

   又詰辨也。《唐史·韋處厚傳》張平叔議糶鹽,韋處厚發十難以詰之。

   又《書·舜典》惇德允元而難任人。《傳》難,拒也。《釋文》乃旦反。

   又《公羊·隱八年·我入邴傳》其言入何難也。《註》難,辭也。《釋文》乃旦反,一音如字。

   又《孟子》於禽獸又何難焉。《註》難,責也。

   又人名。《左傳·文元年》難也收子。《釋文》乃多反,一音如字。

   又叶音臡。《汲冢周書》旁隊外權,隳城湮溪。老弱單處,其謀乃難。

   據考證:〔《左傳·文元年》難也收子。《釋文》乃旦反,一音如字。〕謹照原文乃旦反改乃多反。

   说文解字

   清代段玉裁『說文解字注』

   或从隹。今難易字皆作此。

   方言集汇

   粤语:naan4naan6

   English

   difficult, arduous, hard; unable

    难字组词

    别人正在查