丹的意思

   丹

   异体字
   拼音 dān 注音 ㄉㄢ
   部首 丿部外笔画 3画总笔画 4画结构 单一结构
   五笔 MYD仓颉 BY郑码 QSVV电码 0030
   UNICODE 4E39四角 77440区位码 2104笔顺 ノフ丶一

   基本字义

   dān ㄉㄢˉ

   1、红色:砂(朱砂)。桂(观赏植物,花为橘红色)。心碧血(赤诚的忠心,珍贵的热血)。青。

   2、依成方制成的颗粒状或粉末状的中药:丸散膏

   3、姓。

   宋本廣韻

   廣韻目次:上平二十五寒

   小韻 反切 聲母 韻母 聲調 平水韻 等呼 韻攝 韻部 国际音标 罗马字
   都寒 平聲 開口一等 tɑn tan

   词性变化

   dān

   〈形〉

   (1)红色,赤色 [red]

   染羽以朱湛丹秫。——《周礼·考工记》

   颜如渥丹。——《诗·秦风·终南》

   日上正赤如丹。——姚鼐《登泰山记》

   (2)又如:丹秫(赤粟);丹陛云墀(雕刻着云彩的红色台阶);丹阙(宫殿前两边用红色染饰的楼台);丹毫(红颜色的笔);丹陛(红色的台阶)

   (3)赤诚 [whole hearted]。如:丹悃(真诚;赤诚之心);丹诚(丹赤诚衷之心);丹禁(天子居住的禁城)

   (4)炼丹的 [making pills of immortality]。如:丹鼎(道家语。一种炼丹的器具);丹丘(神话中的神仙之境。日夜皆明);丹台(道家语。神仙居住的地方)

   dān

   〈动〉

   (1)涂染成红色 [redden]

   杀卒四万,血丹野。——《新唐书》

   (2)又如:丹野

   详细字义

   dān

   〈名〉

   (1)(象形。甲骨文字形,外面框框象矿井形,里边的一横是加上的符号,表示那里有丹砂。本义:辰砂,朱砂)

   (2)同本义 [cinnabar]

   丹,巴越之赤石也。象采丹井。——《说文》

   砺砥砮丹。——《书·禹贡》

   有始州之国,有丹山。——《山海经·大荒北经》

   加之以丹矸。——《荀子·正论》

   乃丹书帛曰“陈胜王”,置入所罾鱼腹中。——《史记·陈涉世家》

   (3)又如:丹矸(丹砂);丹砂(一种红色矿物,也叫“朱砂”);丹砾(矿物之丹砂,可为药用);丹铅(丹砂和铅粉,是古人校勘文字的用具)

   (4)道家炼制的所谓长生不老药。又称丹头;丹液 [pills of immortality]。如:炼丹;丹剂(丹药,丹饵)

   (5)古代用作染色的颜料 [red pigment]

   凡画者丹质。——《仪礼·乡射礼记》

   (6)指南方。古代五行说以五色配五方,南方属火,火色丹,故称 [southern]。如:丹山(南方当日之地)

   (7)帝王的,帝王居住的 [imperial]。如:丹诏(皇帝的诏书);丹跸(帝王的车驾);丹书铁券(皇帝颁给功臣使其世代享受免罪特权的诏书)

   (8)依成方制成的颗粒状或粉末状的中成药 [pellet;powder]

   山海丹

   灵丹妙药

   英汉互译

   red

   康熙字典

   【子集上】【丶部】

   丹·康熙筆画:4·部外筆画:3

   〔古文〕《唐韻》都寒切《集韻》《韻會》多寒切《正韻》都艱切,音單。赤色丹砂也。《書·禹貢》礪砥砮丹。《山海經》丹以赤爲主,黑白皆丹之類。《陶弘景曰》卽朱砂也。

   又道家以烹鼎金石爲外丹,吐故納新爲內丹。《黃庭經》九轉八瓊丹。《註》八者:朱砂,雄黃,空靑,硫黃,雲母,戎鹽,硝石,雌黃也。

   又《博物志》和氣相感,則陵出黑丹。仁主壽昌,民延壽命,天下太平。

   又以朱色塗物曰丹。《揚雄·解嘲》朱丹其轂。

   又容美曰渥丹。《詩·秦風》顏如渥丹。

   又赤心無僞曰丹。《謝朓詩》旣秉丹石心,寧流素絲涕。

   又姓。漢丹玉,宋丹山,明丹衷。

   又丹陽,郡名。漢武帝攺鄣郡爲丹陽郡。晉武帝分立宣城,毗陵二郡。

   又州名。本赤翟地,元魏置汾州,後改丹州。

   又《崔豹古今註》丹徼,南方徼,色赤,故稱丹徼,爲南方之極也。

   又丹丹,國名。見《南史》。

   又《山海經》鳳凰產于丹穴。

   又竊丹,鳥名。爲九鳳之一。

   又牡丹,花名。《本草》一名鼠姑。

   又木丹,梔子花別名。紫丹,茈草別名。

   又叶都懸切,音顚。《陸機·羅敷歌》南崖充羅幕,北渚盈輧軒。淸川含藻景,高岸被華丹。《說文》丹巴,越赤石。外象丹井,中象丹形,靑彤雘等字从此。

   说文解字

   清代陳昌治刻本『說文解字』

   【卷五】【丹部】丹

   巴越之赤石也。象采丹井,一象丹形。凡丹之屬皆从丹。,古文丹。,亦古文丹。都寒切〖注〗,《五音集韻》古文丹。

   清代段玉裁『說文解字注』

   巴越之赤石也。巴郡,南越皆出丹沙。蜀都賦。丹沙赩熾出其坂。謂巴也。吳都賦。赬丹明璣。謂越也。丹者,石之精。故凡藥物之精者曰丹。象采丹井。謂丹也。采丹之井,史記所謂丹穴也。蜀,吳二都賦注皆云。出山中,有穴。丶象丹形。都寒切。十四部。凡丹之屬皆从丹。

   方言集汇

   粤语:daan1

   客家话:[台湾四县腔]dan1[梅县腔]dan1[客语拼音字汇]dan1[客英字典]dan1[东莞腔]dan1[沙头角腔]dan1[宝安腔]dan1[海陆丰腔]dan1[陆丰腔]dan1

   潮州话:dang1(tang旧时:tan)

   English

   cinnabar (native HgS); vermilion (artificial HgS used as pigment)

    丹字组词

    别人正在查

   椿